မံုရြာေျမပဲအေဟာင္းေစ်းမာ အသစ္ေစ်းေအး

Fri, 10/21/2011 - 07:55 -- Anonymous (not verified)

မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းကြက္အေနနဲ႔ ေအာက္တိုဘာ တတိယပတ္မွာ ေျမပဲလံုးဆံအေဟာင္း ေစ်းဟာ တစ္တင္း ၂၉၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဆက္လက္မာေနျပီး၊ လံုးဆံအသစ္ကေတာ့ တစ္တင္း ၂၇၀၀၀ က်ပ္ကုိ က်ဆင္းသြားခဲ့တာေတြ႔ရပါတယ္။