မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ိဳးစံုေဈးကြက္ႏွင္႕ေဈးႏႈန္းအေျခအေန

Thu, 08/01/2019 - 08:33 -- admin_ygn

ယခုတစ္ပတ္အတြင္း မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္၌ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ပဲမ်ိဳးစံုေဈးကြက္ႏွင့္ေဈးႏႈန္းအေျခအေနမွာ ပဲစင္းငံုသီးႏွံမွာေဈးကြက္အတြင္း အဝယ္သာရွိၿပီး ဝင္ေရာက္မႈ နည္းလာကာ ေဈးႏႈန္းအေနျဖင့္ တစ္တင္း က်ပ္ ၃၀ဝ၀ဝ မွ ၃၂၀ဝ၀ ဝန္းက်င္အတြင္း ေဈးမၿငိမ္ဘဲ တက္လိုက္ က်လိုက္ျဖစ္ေနသည္။ ယခုတစ္ပတ္ ေပါက္ေဈးႏႈန္းမွာပဲစင္းငံု (အေဟာင္း)တစ္တင္း က်ပ္ ၂၉၄၀ဝ၊ (အသစ္) က်ပ္ ၃၂၀ဝ၀ ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ပဲတီစိမ္းသီးႏွံအေျခအေနမွာ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးဝယ္ လက္ရွိေသာ္လည္း ဝင္ေရာက္မႈနည္းၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းသည့္ပဲတီစိမ္းကို အဝင္ရွိသေလာက္ ဝယ္လက္ရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုတစ္ပတ္ေပါက္ေဈးႏႈန္းမွာ တစ္တင္း က်ပ္ ၃၀ဝ၀ဝ မွ ၃၅၅၀ဝ ထိ ေပါက္လ်က္ရွိကာ ယခင္တစ္ပတ္ ထက္ေဈးျမင့္လာသည္။ ကုလားပဲသီးႏွံမွာရန္ကုန္ဝယ္လက္ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ပဲခြဲစက္၊ ၾကာဆန္စက္သမားမ်ား၊ လက္လီ သမားမ်ားျဖင့္ေန႔စဥ္ အိတ္၁၀ဝ၀ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုတစ္ပတ္ ေပါက္ေဈးႏႈန္းမွာ ကုလားပဲျဖဴလံုးႀကီး V2၂တစ္တင္း က်ပ္၂၇၁၀ဝ၊ ထိုင္ဝမ္တစ္တင္း က်ပ္၂၇၅၀ဝ၊ ၉၂၉ တစ္တင္း က်ပ္၂၇၁၀ဝ ၊ ဠ၃ဠ၇က်ပ္၂၆၀ဝ၀ ႏႈန္းေပါက္ ေဈးရွိသည္။ ဂ်ံဳသီးႏွံမွာ ေဒသတြင္းသံုးအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ တင္း၂၀ဝခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ကာ ယခုတစ္ပတ္ေပါက္ ေဈးႏႈန္းမွာတစ္တင္း က်ပ္ ၁၇၀ဝ၀ မွ ၁၇၅၀ဝ၊ ထြက္တိုး တစ္တင္း က်ပ္ ၁၅၂၀ဝ ႏႈန္းျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ မတ္ပဲသီးႏွံမွာ ျပည္ပဝယ္လက္ပဲျဖစ္ေသာ္လည္း အဝင္ရွိသေလာက္ ေဒသ တြင္း သံုးအေနျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိကာ ယခု တစ္ပတ္ ေပါက္ေဈးႏႈန္း တစ္တင္း က်ပ္၂၃၅၀ဝ မွ ၂၆၀ဝ၀ ထိေပါက္လ်က္ရွိၿပီး ယခင္တစ္ပတ္ထက္ေဈးေလ်ာ့လာတာ
ေတြ႕ရသည္။ ပဲႀကီးေဈးကြက္မွာလည္း ေဒသတြင္းသံုးအေနျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိကာ ယခုတစ္ပတ္ေပါက္ေဈးႏႈန္း မွာတစ္တင္း က်ပ္၃၄၀ဝ၀၊ ေန႔စဥ္တင္း ၃၀ဝခန္႔၊ ပဲနီလံုး႐ိုး႐ိုး တစ္တင္း က်ပ္ ၂၀ဝ၀ဝ ႏႈန္းျဖင့္ တင္း၁၀ဝခန္႔၊ ပဲနီလံုးက်ား တစ္တင္း က်ပ္ ၁၉၅၀ဝ ႏႈန္းျဖင့္ တင္း၁၀ဝခန္႔၊ CP ေျပာင္း တစ္တင္း က်ပ္ ၈၃၀ဝ ႏႈန္းျဖင့္ တင္း ၁၅၀ဝ ခန္႔ အသီးသီး အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ၾကည္ၾကည္ႏြယ္
(ေဇယ်ာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန)

Local Trade News

Pages