မဲေခါင္-လန္ခ်န္း အထူးရန္ပံုေငြ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိပါေစ

Fri, 08/16/2019 - 04:23 -- admin_ygn

      တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အထူး ရန္ပံု ေငြတစ္ရပ္ ေပးအပ္ထားသည္။ ယင္းရန္ပံုေငြမွာ မဲေခါင္-လန္ခ်န္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အထူးရန္ပံုေငြဟု အမည္ရသည္။ ယင္းအထူးရန္ပံု ေငြျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း ၁၂ ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။ ယင္းရန္ပံုေငြ ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖစ္ သည္။ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၌ မဲေခါင္- လန္ခ်န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ အထူးရန္ပံုေငြျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား စတင္ ေၾကာင္း  အသိေပးေၾကညာျခင္း  အခမ္းအနား တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။

      အခမ္းအနားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက အထူးရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည့္အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ကြာဟခ်က္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းတည္ေထာင္မႈကို အေထာက္အကူ ေပးရန္၊ ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ အစီအစဥ္ ၂၀၃၀ ရည္မွန္းခ်က္ကို တိုး ျမႇင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တိုးျမႇင့္သြား ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မဲေခါင္-လန္ခ်န္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ စီမံကိန္းေဒသမ်ားရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားတို႔ ၏ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ သာယာဝေျပာ မႈကို တိုးျမႇင့္ေပးေရး ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ ယခု ဒုတိ ယအႀကိမ္ရရွိေသာ အထူးရန္ပံုေငြသည္ ေဒၚလာ ငါး သန္းျဖစ္သည္။

      တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး မစၥတာခ်န္းဟိုင္ က တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအၾကား မဲေခါင္- လန္ခ်န္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚမာလာ သန္းထိုက္ကလည္း မဲေခါင္-လန္ခ်န္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအရ   ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သံတမန္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာရဲတင့္ ထြန္းက မဲေခါင္-လန္ခ်န္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈဆိုင္ရာ အထူးရန္ပံုေငြေအာက္မွ ပထမအသုတ္ စီမံကိန္းငါးခုအား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။ စီမံကိန္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေဆြလင္းက မဲေခါင္-လန္ခ်န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အထူးရန္ပံုေငြေအာက္မွ ဒုတိယအႀကိမ္ စီမံကိန္း ၁၂ ခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

       မဲေခါင္-လန္ခ်န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဟူသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသ ငါး ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး မဲေခါင္ေဒသ တြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လံု ၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ သည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကို မဲေခါင္-လန္ခ်န္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးစနစ္ဟုလည္း ေခၚသည္။ ယင္းသို႔ မဲေ ခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး  စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အထူးရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ ထူ ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာသန္း ၃၀ဝ မတည္ စိုက္ထူ တည္ေထာင္ေပးထားသည္။ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အထူးရန္ပံုေငြ ေဒၚလာငါးသန္း ဒုတိယအႀကိမ္ ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း ၁၂ ခုေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္သည္။ ယင္း စီမံကိန္း ၁၂ ခုသည္ ဦးစားေပးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းစုစုေပါင္း ၂၃ ခုကို အဆိုျပဳခဲ့သည္။ စီမံကိန္း ၁၂ ခု ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး အထူးရန္ပံုေငြေဒၚလာ ငါးသန္းျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္အခန္းက႑မ်ားမွာ ဦးစားေပး က႑ ကနဦးအဆင့္အေနျဖင့္ ေပါင္းစည္းဆက္ ႏႊယ္မႈ (Connectivity)၊ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (Production Capacity Coo-peration)၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ (Cross-border Economic Coo-peration)၊ ေရအရင္းအျမစ္ (Water Resources)  စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး (Agriculture and Poverty Reduction) စသည့္ က႑ငါးခုတို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းဦးစားေပး က႑ငါးခု ကနဦးအဆင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္း မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားက ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဩဂုတ္ ၁ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာေဖာ္ျပခ်က္ အရ သိရသည္။ ဤ တြင္ မဲေခါင္-လန္ခ်န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈစနစ္အေၾကာင္း ရွင္းျပဖို႔လိုလာပါ သည္။

      မဲေခါင္-လန္ခ်န္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္ (အစီအစဥ္)ဟူသည္ မဲေခါင္ျမစ္ႏွင့္ လန္ခ်န္း ျမစ္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသႏိုင္ငံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖစ္ သည္။ မဟာမဲေခါင္ ေဒသႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ပါဝင္သည္။ မဲေခါင္ ေဒသငါးႏိုင္ငံ သည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ အာဆီ ယံအဖြဲ႕ဝင္ ငါးႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ေဒသ ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္ က်ဥ္းေျမာင္း ေရး၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္း ေရးႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ ခ်ေရးတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အထူးရ န္ပံုေငြ တစ္ရပ္ ထူေထာင္ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

    မဲေခါင္-လန္ခ်န္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္ ေပၚေပါက္လာပံုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနျပည္ေတာ္ က စတင္သည္။ မဲေခါင္-လန္ခ်န္း ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးစနစ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ တ႐ုတ္- အာ ဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အဆို ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ မဲေခါင္-လန္ခ်န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ပထမအႀကိမ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ စန္းရၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္း အစည္းအေဝးက မဲေခါင္-လန္ခ်န္းပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈစနစ္ စတင္ေပၚေပါက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တရား ဝင္ေၾကညာခဲ့သည္။ မဲေခါင္-လန္ခ်န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အထူးရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေထာက္ပံ့ ကူညီရန္ပံုေငြမ်ား ရရွိေနသည္။ ယင္းရန္ပံုေငြသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေက်းလက္ ေနျပည္သူမ်ား လူမႈစီးပြားဘဝ သာယာဝေျပာေ ရး ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔အတြက္ စီမံ ကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳဖို႔ျဖစ္သည္။ မဲေခါင္-လန္ခ်န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အထူး ရန္ပံုေငြအစီအစဥ္အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စီမံ ကိန္းေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခ င္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္တြင္ ေနျပည္ ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္သူႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း မစၥတာဟုန္လ်န္တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ အထူးရန္ပံုေငြအတြက္ ျဖစ္သည္။ ယင္းရန္ပံုေငြ ျဖင့္ ဒုတိယအသုတ္ ၂၀၁၈ စီမံကိန္း မ်ား ေဆာင္ ရြက္မည္။

     ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ အခမ္း အနားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အထူးရန္ပံုေငြျဖင့္ ဒုတိယ အသုတ္စီမံကိန္း ၁၂ ခုကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီဆိုသည့္အေၾကာင္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအပါအဝင္  က်န္မဲေ ခါင္ေဒသအဖြဲ႕ဝင္ ေလးႏိုင္ငံတို႔ သိေအာင္ေၾကညာလိုက္သည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ သံုးသပ္ရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံထံမွ မည္သည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီ ေပးသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားရရ၊ ရသမွ်သည္ မိမိတိုင္း ျပည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ခ်ည္းသာျဖစ္၍ ဝမ္း ေျမာက္ဝမ္းသာႀကိဳဆိုရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ပံုေငြ မ်ားျဖင့္  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္လွ်င္ စီမံကိန္းအဆင့္ဆင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား ရန္ပံုေငြေလလြင့္ ဆံုး႐ံႈးျခင္း မရွိေအာင္ ေတာ့ အထူးဂ႐ုစိုက္ၾကပ္မတ္ဖို႔လိုပါမည္ဟု သံုး သပ္ခ်င္ပါသည္။

 

ေမာင္လြင္ျပင္

Local Trade News

Pages