မူဝါဒလေ့လာရေးနှင့်စီမံကိန်းစာရင်းအင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်များ

Fri, 10/30/2015 - 15:45 -- ictuser

၁။        ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့အား တာဝန်ခံ၍ နှစ်တို၊ နှစ်ရှည် စီမံကိန်းကိစ္စရပ်များနှင့် စာရင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂။        နှစ်တို၊ နှစ်ရှည် စီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်း။

၃။        ဌာနကြီးများမှ အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းနှင့် နေ့စဉ်၊အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ သုံးလပတ်၊ ခြောက်လ ပတ်နှင့် နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာများ ရေးသားတင်ပြခြင်း။

၄။        လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစီမံကိန်း များရေး ဆွဲရေးကိစ္စရပ်များအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရခြင်း။

၅။        စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်အပေါ် အကောင်အထည်ဖော်မှု အခြေအနေအား ဌာနခွဲများကိုယ်စား စုစည်းတင်ပြခြင်း။

၆။        နိုင်ငံတကာပို့ကုန်သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုအပေါ် စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြခြင်း။

၇။        စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ထိန်းသိမ်းရေး ကိစ္စရပ် များဆောင်ရွက်ခြင်း။

၈။        မူဝါဒဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရေး   ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၉။        ဌာနခွဲရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ စီမံရေးရာကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်း။