မူဝါဒဆိုင္ရာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ရယူျပီး သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရသည့္ အမယ္မ်ား

Wed, 04/24/2013 - 08:02 -- admin
(က) မူးယစ္ေဆးဝါး(သို့)စိတ္ကို                                       ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာန၊

      ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား                                  မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္စိတ္ကို

      ထုတ္လုပ္ရာ၌ အသံုးျပုသည့္                                     ေျပာင္းလဲေစေသာ

       ဓါတုေဗဒပစၥည္း (၂၆)မို်း                                         ေဆးဝါးမ်ားအႏၱရာယ္ ဗဟိုအဖဲြ့(မူးယစ္ဗဟို)

( ခ ) နိုင္ငံျခားရုပ္ရွင္ကားမ်ား                                          ျပန္ျကားေရးဝန္ျကီးဌာန၊

                                                                                ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း

( ဂ ) တဲလက္စ္၊ဖက္စ္၊တယ္လီဖုန္းမ်ား                              ဆက္သြယ္ေရးစာတိုက္နွင့္ေျကးနန္းဝန္ျကီး

                                                                                ဌာန၊ဆက္သြယ္ေရးညွြန္ျကားမႈဦးစီးဌာန

( ဃ ) ပုဇြန္သားေပါက္နွင့္ ပုဇြန္အားေဆး၊                            ေမြးျမူေရးနွင့္ေရလုပ္ငန္းဝန္ျကီးဌာန၊

       ငါးအစာမ်ား၊ Alive Fish၊ ငါးဖမ္း                               ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

       ေရယာဉ္

( င ) တိရိစာၦန္ေဆး၊တိရိစာၦန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊                     ေမြးျမဴေရးနွင့္ေရလုပ္ငန္းငန္းဝန္ျကီးဌာန၊

       တိရိစာၦန္အစာ၊တိရိစာၦန္မ်ားခဲြစိတ္ကုသ                       ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန

       ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား

       (Transit Trade စနစ္အပါအဝင္)

( စ ) ပိုးသတ္ေဆး                                                       လယ္ယာစိုက္ပို်းေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ျကီးဌာန၊ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္အဖဲြ့

( ဆ ) မိ်ဳးေစ့၊ ဓါတ္ျမဩဇာ                                             လယ္ယာစိုက္ပိ်ဳးေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ျကီးဌာန၊ ျမန္မာ့စိုက္ပိ်ဳးေရးလုပ္ငန္း

( ဇ ) ေဆးဝါးမ်ား/ ေဆးပစၥည္းမ်ား/ဆံပင္မ်ား                   က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန

( စ် ) စားေသာက္ကုန္ပစည္းမ်ား                                     က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာန၊ အစားအေသာက္နွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA)

( ည ) ေရယာဉ္                                                            ပို့ေဆာင္ေရးဝန္ျကီးဌာန