မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တင္ပုိ႔ေနတဲ့ ၾကက္သြန္နီ

Fri, 05/03/2019 - 07:28 -- admin_ygn

       မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ၾကက္သြန္နီ တင္ပို႔မႈအေျခအေနကို စိစစ္ၾကည့္ရာ တန္ခ်ိန္ ၂၉၇ တန္၊ တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၅၁၂ သန္း၊ ကားစီးေရ ၉၀ ျဖင့္ တင္ပို႔ႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ အထိ  ၾကက္သြန္နီတန္ခ်ိန္ ၁၆၆၆၅ တန္၊ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၁၉၀ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေန ေသာ ၾကက္သြန္နီ၀ယ္ေစ်းမွာ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ တစ္တန္လွ်င္က်ပ္ ၃၆၇၂၀၀ ျဖင့္၀ယ္ယူၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈေစ်းမွာ တစ္ ပိႆာလွ်င္က်ပ္ ၁၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၁၂၀၀၀ ရရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တင္ပို႔ခဲ့သည့္ ၾကက္သြန္နီ၀ယ္ေစ်းမွာ တစ္ပိႆာလွ်င္က်ပ္ ၇၀၀ ႏႈန္းတစ္တန္လွ်င္  က်ပ္ ၄၂၈၄၀၀ ေစ်းရရွိခဲ့ၿပီး ေရာင္းေစ်းမွာ တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၁၂၀၀၊ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၇၃၄၄၀၀ ေစ်းရရွိ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယခုႏွစ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ သိသာစြာ ေစ်းေလ်ာ့ေန ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
             ယခင္ႏွစ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ျပည္တြင္း ၾကက္ သြန္နီမ်ား တင္ပို႔မႈအရ ဧၿပီလတြင္ တစ္ပိႆာက်ပ္ ၉၀၀၊ တစ္တန္လွ်င္က်ပ္ ၅၅၀၈၀၀၊ ေမလတြင္ တစ္ပိႆာက်ပ္ ၁၀၀၀၊ တစ္တန္လွ်င္  က်ပ္ ၆၁၂၀၀၀၊ ဇြန္လတြင္ တစ္ပိႆာက်ပ္ ၁၅၀၀၊ တစ္ တန္လွ်င္က်ပ္ ၉၁၈၀၀၀၊  ဇူလိုင္လတြင္ တစ္ ပိႆာက်ပ္ ၂၀၀၀၊ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္၁၂၂၄၀၀၀၊ ၾသဂုတ္လတြင္ တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၂၂၀၀၊ တစ္တန္ လွ်င္က်ပ္ ၁၃၄၆၄၀၀၊  စက္တင္ဘာလတြင္ တစ္ ပိႆာက်ပ္ ၂၅၀၀၊ တစ္တန္လွ်င္က်ပ္ ၁၅၃၀၀၀၀ ရရွိ၍   ျပည္တြင္းထြက္ ၾကက္သြန္နီကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သို႔ ေပးပို႔သည့္ေစ်းႏႈန္းသည္ ၾကက္သြန္နီထြက္ရွိ ကာလကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ ပို႔ကုန္အထြက္ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္ မားေၾကာင္း၊ ၾကက္သြန္နီကို ျပည္တြင္းမွာ စနစ္တက် သိုေလွာင္ၿပီး ေစ်းတက္ခ်ိန္တြင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ပါ က ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ၾကမ္းမ်ား    ပိုမို အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ၾကက္ သြန္နီမွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၉၀၀၊ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၅၀၈၀၀ ႏႈန္းရရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၆၀၀၊ တစ္တန္ လွ်င္က်ပ္ ၃၆၇၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သာ ေရာင္းခ်၍ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္  ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။
            ယခုႏွစ္  ၾကက္သြန္နီတင္ပို႔မႈ အေျခအေန အား  တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းက  ယခင္ထက္နည္းေနတဲ့အတြက္ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံမွာ ၾကက္သြန္နီ၀ယ္ယူ စားသုံးမႈမ်ားရွိေန ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေစ်းေလွ်ာ့၀ယ္ယူမႈ ေၾကာင့္ မိမိႏိုင္ငံရွိ ၾကက္သြန္နီ ကုန္သည္မ်ား သာမက စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူ ေတာင္သူမ်ားအထိပါ  ရသင့္ရထိုက္သည့္ အက်ဳိးခံစားမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ ရပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္တြင္း ထြက္ၾကက္သြန္နီမ်ား တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံမ်ားရွိေစ်းကြက္မ်ား၌ ေစ်းေကာင္း ရရွိေရးအတြက္ ထြက္ရွိၾကက္သြန္နီမ်ား  ေရရွည္ထားရွိႏိုင္မည့္   နည္းလမ္းမ်ားစီမံ၍  စနစ္တက် သိုေလွာင္ျခင္း၊  ျပည္ပေစ်းကြက္မ်ားသို႔  ၾကက္ သြန္နီအသင္းအဖြဲ႕မွ ထိုးေဖာက္၍ တိုက္႐ိုက္သြားေရာက္ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊  ၾကက္သြန္နီေစ်းကြက္မ်ား ရွာေဖြျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္သကဲ့သို႔မိမိႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးသံမွဴးမ်ားထားရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ၾကက္ သြန္နီေစ်းကြက္ အေျခအေ နမ်ားကို   ေလ့လာ၍ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ကုန္သည္အသင္း အဖြဲ႕မ်ားသို႔အသိေပးျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းတို႔ကို အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါက ျပည္တြင္း ၾကက္ သြန္နီ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူ ေတာင္သူမွစ၍ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သည့္ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအထိ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

 

မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္

Border Trade News

Pages