မူဆယ် (၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်၊ QUARANTINE STATION ၂၂-၃-၂၀၁၈ နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိတ် အရှင် ဈေးနှုန်းများ

Fri, 03/23/2018 - 03:36 -- dotadmin

Source : မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်