မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ QUARANTINE STATION ၂၁-၃-၂၀၁၈ ေန႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္ အရွင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Thu, 03/22/2018 - 03:34 -- dotadmin

Source : မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္