မူဆယ် (၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်၊ QUARANTINE STATION ၂၀-၃-၂၀၁၈ နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိတ် အရှင် ဈေးနှုန်းများ

Wed, 03/21/2018 - 03:32 -- dotadmin

Source : မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်