မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒိုင္မွ တ႐ုတ္သို့တင္ပို့သရက္သီး နည္းသြားေသာ္လည္း ေစ်းေကာင္းရေန

Mon, 05/20/2019 - 06:17 -- admin_ygn

            ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္သစ္သီး ၀လံကုန္စည္ဒိုင္မွ  တ႐ုတ္သို႔ဖရဲသီးတင္ပို႔မႈအေနျဖင့္  ဖရဲက်ားသီး၊ ဖရဲျဖဴသီး၊ ဖရဲအ၀ိုင္း က်ားသီးတို႔ တင္ပို႔ခဲ့ၾကၿပီး ဖရဲတင္ပို႔မႈမွာ နည္းသြားေသာ္လည္း  ေစ်းေ ကာင္း ရေနသကဲ့သို႔ သခြားႏွင့္သရက္တင္ပို႔မႈလည္း နည္းသြားကာ သရက္သီးမွာ ေစ်းေကာင္းဆက္လက္ရေနသည္။ ေမ ၁ ရက္မွ ၇ ရက္အတြင္း ဖရဲကား ၅၄၂ စီး၊ တန္ခ်ိန္ ၆၄၅၃ တန္၊ ေရႊသခြားကားေလးစီး၊ တန္ခ်ိန္ ၄၃ တန္၊ သရက္ကားစီးေရ ၂၃၀၊ တန္ခ်ိန္ ၁၃၈၀၊ ကန္စြန္းဥကား ကုိးစီး၊ တန္ခ်ိန္ ၁၂၉ တန္ ၊ နာနတ္သီးကားတစ္စီး၊ တန္ခ်ိန္ ၁၃ တန္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း  သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရွိရ သည္။ သခြားတင္ပို႔မႈတြင္ ေရႊ သခြားတစ္မ်ဳိးသာတင္ပို႔မႈရွိ ေၾကာင္းသိရၿပီး  သရက္တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္တစ္ပတ္ႏွင့္စာလွ်င္ နည္းသြားခဲ့သည္။ ဖရဲတြင္ ဖရဲ အျဖဴသီးေစ်းႏႈန္းမွာ  တစ္တန္လွ်င္ ယြမ္ ၂၀၀၀- ၃၆၀၀၊ က်ပ္ ၄၃၄၀၀၀-၇၈၂၀၀၀၊  ဖရဲအက်ားသီး မွာ  တစ္တန္လွ်င္  ယြမ္၊ ၁၆၀၀-၅၂၀၀၊  က်ပ္ ၃၄၈၀၀၀-၁၁၃၀၀၀၀၊ ဖရဲအ၀ိုင္းက်ားသီးမွာ တစ္တန္လွ်င္ ယြမ္ ၂၃၀၀-၄၈၀၀၊ က်ပ္ ၅၀၀၀၀၀-၁၀၄၄၀၀၀ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။
           သခြားသီးႏွံတြင္ ေရႊသခြားတစ္မ်ိဳးသာတင္ပို႔မႈရွိၿပီး တစ္တန္လွ်င္ ယြမ္ ၂၃၀၀-၆၀၀၀၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀၀၀၀၀- ၁၃၀၄၄၀၀ ရရွိသည္။ ယခုရက္ သတၱပတ္အတြင္း ကန္စြန္းဥ စတင္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး  တစ္တန္လွ်င္ယြမ္ ၁၀၀၀- ၁၅၀၀၊ က်ပ္ ၂၁၇၄၀၀-၃၂၆၀၀၀၊ သရက္သီးတင္ပို႔မႈ နည္းသြားၿပီး  တစ္တန္ လွ်င္ယြမ္ ၂၅၀၀-၉၀၀၀၊ က်ပ္ ၅၄၃၅၀၀-၁၉၅၆၅၀၀ ျဖင့္ ေစ်းေကာင္း ဆက္ လက္ရရွိေနသည္။  နာနတ္သီးမွာလည္း  တစ္တန္လွ်င္ ယြမ္ ၈၀၀-၁၆၀၀၊ က်ပ္ ၁၇၄၀၀၀-၃၄၇၈၀၀ ေပါက္ေစ်းျဖင့္ စတင္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ တစ္ပတ္အတြင္း ေငြေစ်းႏႈန္းမွာတစ္ယြမ္လွ်င္ ၂၂၁ က်ပ္မွ ၂၂၆ က်ပ္ အထိ  ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒိုင္မွ  ေလ့လာသိရွိရသည္။

 

စုစုသာ(ေမာ၀္ေရႊလီကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန)

Border Trade News

Pages