မူဆယ္မွ တ႐ုတ္တင္ပို့ ၾကက္သြန္နီေဈး အနည္းငယ္က်

Thu, 08/01/2019 - 08:18 -- admin_ygn

ယခုရက္သတပတ္အတြင္းဇူလိုင္ ၁၇ ရက္မွ ၂၃ ရက္ အထိ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တ႐ုတ္သို႔တင္ပို႔ လ်က္ရွိေသာ ၾကက္သြန္နီမ်ား ေဈးအနည္းငယ္က်ဆင္း ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္ထိ ၾကက္သြန္နီတစ္ပိႆာ ေဈးႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၈၀ဝ ဝန္းက်င္ေဈး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္မွ ၂၃ ရက္အတြင္း ၾကက္သြန္နီေဈးမွာတစ္ ပိႆာ က်ပ္ ၇၅၀ –၇၂၀ ဝန္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သျဖင့္ ယခင္ရက္သတၲႏွစ္ပတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေဈးႏႈန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ၾကက္သြန္နီ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ဝ ဝန္းက်င္က်ဆင္းခဲ့သည္။
ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္မွ ၁၆ ရက္ထိ ၾကက္သြန္နီတင္ပို႔တန္ခ်ိန္ ၉၃၉ ဒသမ ၅ တန္ျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္မွ ၂၃ ရက္ထိ ၉၉၄ တန္တင္ပို႔ခဲ့သျဖင့္ေဈးက်ေသာ္လည္း ၾကက္သြန္နီတင္ပို႔ တန္ခ်ိန္မွာ ယခင္တစ္ ပတ္တင္ပို႔မႈ ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အနည္းငယ္မ်ားလာခဲ့သည္။
ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္ထိ တ႐ုတ္ေငြေဈးမွာ တစ္ယြမ္ လွ်င္ ၂၁၅ က်ပ္ေဈးျဖစ္ၿပီး ၾကက္သြန္နီတစ္တန္လွ်င္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ က်ပ္ ၅၁၄၀ဝ၀-၅၁၆၈၀ဝ ဝန္းက်င္ ရရွိခဲ့သျဖင့္ ၾကက္သြန္နီ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၈၂၀-၈၃၀ ဝန္းက်င္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္၁၇ရက္မွ၂၃ ရက္ထိ ၾကက္သြန္နီတစ္တန္လွ်င္က်ပ္ ၄၇၆၆၀ဝ-၄၄၆၈၀ဝ ဝန္းက်င္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၇၆၀-၇၂၀ ဝန္းက်င္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၾကက္သြန္နီ တစ္ပိႆာလွ်င္ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္ အထိ တ႐ုတ္ယြမ္ ၃ ဒသမ ၈ ယြမ္ရရွိေနရာမွ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္ မွ ၂၃ ရက္အတြင္း တ႐ုတ္ယြမ္ ၃ ဒသမ ၃ ယြမ္သို႔ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း ကုန္စည္ဒိုင္စာရင္းအရ သိရ
သည္။ စိုးသႏၱာထြန္း(ေမာဝ္ေရႊလီကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန)

Border Trade News

Pages