မုိးႏွမ္းလႈိင္ခ်ိန္ ႏွမ္းေစ်းျမင့္လာတဲ့ ျပည္ေစ်းကြက္

Tue, 09/20/2011 - 09:10 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ေစ်းကြက္တြင္ မုိးႏွမ္းမ်ား လႈိင္ခ်ိန္ျဖစ္ေပမယ့္ ႏွမ္းေစ်းမွာ ယခင္အပတ္ထက္ ေစ်းျမင့္လာတာေတြ႕ ရပါတယ္။ ႏွမ္းေစ်းျမင့္သလုိ ဆီေစ်းမွာလည္း ျမင့္လာပါတယ္။ မင္းတုန္း၊ ကံမနဲ႔ ေပါက္ေခါင္းဘက္မွ တစ္ေန႔လွ်င္ အိတ္ ၂၀၀၀ ခန္႔၀င္ေရာက္လာေပမယ့္ အ၀ယ္ ရွိေနလုိ႔ ႏွမ္းေစ်းမွာ ေစ်းျမင့္လာတာေတြ႕ရပါတယ္။