မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ

Tue, 11/22/2011 - 03:46 -- Anonymous (not verified)

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္

Greater Mekong Sub-region Economic Cooperation Program (GMS)

 

နိဒါန္း

၁။          တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ လူႏွင့္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၏ လိုက္ဖက္ေပါႂကြယ္ဝမႈ၊ ပထဝီ အေနအထားအရ ထိစပ္မႈရွိသည့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ဆုပ္ကိုင္၍ မဲေခါင္ျမစ္တစ္ေလၽွာက္ရွိ နိုင္ငံ (၆) နိုင္ငံျဖစ္ေသာ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ ႔သမၼတ နိုင္ငံ (ယူနန္ျပည္နယ္)၊ လာအိုျပည္သူ႔ဒီမို ကရက္တစ္သမၼတနိုင္ငံ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံတို႔သည္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရး အတြက္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီ အစဥ္ (Greater Mekong Subregion-Economic Cooperation) တစ္ရပ္ကို အာရွဖြံ့ၿဖိဳေရး ဘဏ္၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ GMS အစီအစဥ္အေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ညီညြတ္မႈမ်ား၊ ေဈးကြက္ဖြင့္လွစ္ေရး အစီအမံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံ မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အလယ္ပိုင္းတြင္ တက္ႂကြေသာ စီးပြားေရးေဒသတစ္ခု ဖန္တီးရာ၌ အားမန္အျပည့္ျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ီတက္လ်က္ ရွိပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံ၏ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ကပ္လ်က္ Guargxi Zhuang Autonomous Region ပါ ပါဝင္လာၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေမၽွာ္မွန္းခ်က္

၂။          မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲမွ ေဒသအားလုံးႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ သိသိသာသာဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္း မ်ားဖြင့္ေပးျခင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လူထုကိုလြတ္ေျမာက္ေစျခင္းျဖင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲသည္ ၎၏ႀကီးမားေသာ အလားအလာ ကို ျပည့္ျပည့္ ဝဝ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ ထားရွိပါသည္။

 

ရည္ရြယ္ခ်က္

၃။          မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ -

(က)    မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲနိုင္ငံမ်ားအတြင္းစီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္ အတန္းျမင့္မား လာေစရန္။

( ခ )   ေဒသခြဲအတြင္းကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္။

( ဂ)    အေျခခံစီးပြားေရး အေဆာက္အဦ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းျဖင့္ ေဒသအတြင္းစက္မႈလယ္ယာ၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အဓိကဦးစားေပးက႑မ်ား

၄။          မဟာမဲေခါင္ေဒသ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္သည္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး၊ အရင္းအျမစ္မၽွေဝခံစားေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေဒသခြဲအတြင္းလူႏွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စီးဆင္းသြားလာေရးကို အေထာက္ အကူျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ၏ အဓိကေဆာင္ပုဒ္မွာ ဆက္သြယ္၊ ယွက္ႏြယ္၊ ေပါင္းစည္းၾကမယ္ဟုေသာ Three Cs ျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ (Connectivity)၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ (Competitiveness) ႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈ (Community) တို႔ကို ေရွ႕ရႈေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္အဓိက ဦးစားေပးက႑မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

                       (က)    သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး(Transport)

                       ( ခ )   ဆက္သြယ္ေရး(Communication)

                       ( ဂ )   စြမ္းအင္(Energy)

                       (ဃ)    ကုန္သြယ္ေရး(Trade)

                       ( င )   ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ(Investment)

                       ( စ )   စိုက္ပ်ိဳးေရး(Agriculture)

                       (ဆ)    သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္(Environment)

                       ( ဇ )   ခရီးသြားလုပ္ငန္း(Tourism)

                       ( ဈ )   လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး(Human Resources Development)

 

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္း အဓိက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္က႑ Flagship အစီအစဥ္ (၁၁) ခု

၅။          မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္း အဓိက ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္က႑ Flagship အစီအစဥ္ (၁၁) ခုမွာ -

                       (က)    East - West Economic Corridor (အေရွ႕ - အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍ)

                       ( ခ )   North - South Economic Corridor (ေတာင္ - ေျမာက္ စီးပြားေရးစႀကႍ)

                       ( ဂ )   Southern Economic Corridor (ေတာင္ပိုင္းစီးပြားေရး စႀကႍ)

                       (ဃ)    Telecommunication Backbone (ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး ပင္မေက်ာရိုး)

           ( င )   Regional Power Interconnection and Trading Arrangements (ေဒသတြင္း ဆက္သြယ္မႈ

   စြမ္းအားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ)

( စ )   Facilitating Cross – Border Trade, investment and Tourism နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရး)

(ဆ)    Enhancing Private Sector Participation and Competitiveness (ပုဂၢလိက ပါဝင္မႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျမႇင့္တင္ေရး)

(ဇ)     Developing Human Resources and Skills Compe -tencies (လူသား အရင္းအျမစ္ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားရရွိေရး) ။

                       (ဈ)     Strategic Environment Framework (မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ သဘာဝဝန္းက်င္ မူေဘာင္ )

           (ည)    Flood Control and Water Resources Management (ေရလႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္        ေရသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲေရး)

                       (ဋ)     Mekong Tourism Development ( မဲေခါင္ခရီးသြားလာမႈ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး )

၆။          ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit သက္ေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ၎သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ Protocol 1: Designation of Transit Transport Routes and Facilities တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ လမ္းေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ -

                       (က)    တမူး၊ မႏၲေလး၊ မိတၳီလာ၊ ဘုရားႀကီး(ရန္ကုန္)၊ ျမဝတီ(၁၆၆၅ ကီလိုမီတာ) (AH-1)

                       ( ခ )   မိတၳီလာ၊ လြိဳင္လင္၊ က်ိဳင္းတုံ၊ တာခ်ီလိတ္ (၈၀၇ ကီလိုမီတာ) (AH-2)

                       ( ဂ )   က်ိဳင္းတုံ၊ မိုင္းလား (၉၃ ကီလိုမီတာ) (AH-3)

                       (ဃ)    မူဆယ္ - မႏၲေလး (၄၅၃ ကီလိုမီတာ) (AH-14)

 

ASEAN GIGHWAY ROUTES IN MYANMAR

၇။          မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲနိုင္ငံမ်ား၏ အေဝးေျပးလမ္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စီးပြားေရးစႀကႍ သတ္မွတ္ခ်က္ အေပၚ မူတည္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ စီးပြားေရးစႀကႍမ်ား ေရးဆြဲရာမွာ အဓိကအားျဖင့္ အ‌ေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ့ၿဖိဳးလာေရး၊ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးမႈ အလားအလာရွိေသာ ေဒသမ်ားဆက္သြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈလြယ္ကူေရး၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအေပၚ မူတည္၍ စီးပြားေရးစၾကၤန္မ်ား သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

၈။          အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ား အခ်င္းအခ်င္း အဓိကခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲစီးပြားေရး စႀကႍမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

                    (က)    အေရွ႕အေနာက္စီးပြားေရးစႀကႍ (East - West Economic Corridor - EWEC)

                    ( ခ)    ေတာင္ - ေျမာက္စီးပြားေရးစႀကႍ (North - South Economic Corridor - NSEC)

                    ( ဂ)    ေတာင္ပိုင္းစီးပြားေရးစႀကႍ (Southern Economic Corridor - Sure)

 

         

 

East - West Economic Corridor (အေရွ႕ - အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍ)

 

၉။          ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၊ ဒါနန္းၿမိဳ႕ (DA Nang) ဆိပ္ကမ္းမွ လာအို၊ ထိုင္းနိုင္ငံ တို႔သို႔ ျဖတ္သန္း၍ ထိုင္းနိုင္ငံ မဲေဆာက္မွ ျမန္မာနိုင္ငံ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ ၎မွတဆင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အထိ ဆက္သြယ္ေသာလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္မွ အိႏၵိယသမုဒၵရာ သို႔ ဆက္သြယ္ေပးေသာလမ္းမႀကီးျဖစ္ၿပီး ၁၆၀၀ ကီလိုမီတာသာရွိသျဖင့္ ပို႔ေဆာင္မွုအတြက္ ခရီးအကြာအေဝးမ်ားစြာ သက္သာသြားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရန္ ကနဦး ေလ့လာမွုကို ASEAN - Japan Ministry of Economy Trade and Industry Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC) အဖြဲ႕ျဖင့္ ေလ့လာလ်က္ရွိပါသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ဆိပ္ကမ္းကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသာမက အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကႍေပၚရွိ နိုင္ငံအားလုံးအတြက္ ကုန္သြယ္မွု၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွုႏွင့္ စက္မွုလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၀။          အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍ တစ္ေလၽွာက္တြင္ (၁) ေဒါနေတာင္ေၿခ (သဃၤန္းညီေနာင္) ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ အၾကား လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ (၂) ျမဝတီႏွင့္ ေဒါန ေတာင္ေၿခ (သဃၤန္းညီေနာင္) အၾကားလမ္းႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာ ပထမခ်စ္ၾကည္ေရး တံတား ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္သည္။East-West Economic Corridor (EWEC)   အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့မွုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

                      (က)    ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး                                              ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕

                                (၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔)                                 ထိုင္းနိုင္ငံ

                      ( ခ)    ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးဆာဗာနာခက္ျပည္နယ္

                                (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ - ၁၆ ရက္)                      လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတနိုင္ငံ

                      ( ဂ)    တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး                                           ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕

                               (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၉-၂၀ ရက္)                                         ထိုင္းနိုင္ငံ

၁၁။          မဲေဆာက္-ျမဝတီ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္တံတား ( ဒုတိယ ထိုင္း - ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား) ႏွင့္ ၎ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို ဦးစားေပးစီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ အေနာက္စီးပြားေရးစႀကႍ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုဆိုင္ရာ ဒုတိယနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး(3rd Vice Ministers’ Meeting on the Development of the East-West Economic Corridor-EWEC) ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ႏွင့္  ၂၀ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕တြင္ တတိယအႀကိမ္ အေရွ႕ - အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုဆိုင္ရာ ဒုတိယနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ပါသည္။

North - South Economic Corridor (ေတာင္ - ေျမာက္ စီးပြားေရးစႀကႍ)

 

၁၂။          တ႐ုတ္ျပည့္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ (Kumming) မွ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ (Bangkok) ၿမိဳ႕အထိ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ လာအိုနိုင္ငံ တို႔ကို ျဖတ္သန္းသြားေသာ လမ္းေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ နန္နင္းၿမိဳ႕ (Nanning) တို႔မွ ဗီယက္နမ္ နိုင္ငံ၊  ဟိုင္ဖုံ (Haiphong) ႏွင့္ ဟႏြိဳင္း (Hanoi) ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ကုန္သြယ္မွုျပဳရန္အတြက္ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ - ေျမာက္စီးပြားေရးစႀကႍ (Nouth-South Economic Corridor) အျဖစ္ ေခၚေဝၚသုံးစြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ - ေျမာက္ စီးပြားေရးစႀကႍကို စႀကႍခြဲ (Sub-Corridor) သုံးခုခြဲထားပါသည္-

 

 

(က)        အေနာက္ပိုင္းစႀကႍခြဲ( Western Sub-Corridor) ။  ေတာင္-ေျမာက္စီးပြားေရးစႀကႍ၏အေနာက္ပိုင္း စႀကၤခြဲကို ေအာက္ပါ အတိုင္းႏွစ္ပိုင္း ထပ္မံခြဲျခားထားပါသည္ -

 

                  (၁)     R3b လမ္းေၾကာင္း။   တ႐ုတ္နိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ဂ်င္ေဟာင္း ၿမိဳ႕(Jinghong) ကို ျဖတ္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ မိုင္းလားမွ တစ္ဆင့္၊ က်ိဳင္းတုံ၊ တာခ်ီလိတ္ တို႔ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံမယ္ဆိုင္ (Mai Sai) မွတဆင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အထိ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအပိုင္းအေနျဖင့္ တာခ်ီလိတ္- မိုင္းလား လမ္းေၾကာင္းမွာ ၁၆၈ မိုင္ (၂၆၈.၈ ကီလိုမီတာ) ရွိပါသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံမွကုန္ပစၥည္းမ်ား Transit Trade ေဆာင္ရြက္ရန္လမ္းေၾကာင္း အေနအထား သည္ လာအိုနိုင္ငံမွ ျဖတ္ေက်ာ္သြားမည့္လမ္းေၾကာင္းထက္ ပိုမိုတိုေတာင္းၿပီး အခ်ိန္ကုန္ သက္သာမွုရွိသည့္အတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနပါသည္။

                   (၂)     R3a လမ္းေၾကာင္း။   တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ မိုဟန္ၿမိဳ႕ (Mohan) နယ္စပ္ကိုျဖတ္၍ လာအိုနိုင္ငံ၊ ဘိုတန္ၿမိဳ႕ (Boten) မွတဆင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ခ်င္းရိုင္ၿမိဳ႕ (Chiang Rai) ကိုျဖတ္ၿပီး  ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕ အထိ သြားေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

( ခ )   အလယ္ပိုင္းစႀကႍခြဲ(Central Sub-Corridor)။         တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ယူနန္ ျပည္နယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ ဟိုင္ဖုံၿမိဳ႕ႏွင့္ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ ထားေသာလမ္းေၾကာင္း သည္ ေတာင္-ေျမာက္ စီးပြားေရးစႀကႍ၏ အလယ္ပိုင္းစၾကၤန္ခြဲ ျဖစ္ပါသည္။

( ဂ )   အေရွ႕ပိုင္းစႀကႍခြဲ(Eastern Sub-Corridor)။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ယူနန္ ျပည္နယ္၊ နန္နင္းၿမိဳ႕မွ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၊ ဟိုင္ဖုံၿမိဳ႕ႏွင့္ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာလမ္းေၾကာင္း သည္ ေတာင္ - ေျမာက္စီးပြားေရးစႀကႍ၏ အေရွ႕ပိုင္းစႀကႍခြဲ ျဖစ္ပါသည္။

Southern Economic Corridor (ေတာင္ပိုင္းစီးပြားေရး စႀကႍ)

 

 

 

၁၃။          ထိုင္းနိုင္ငံ၊ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ၊ ဖႏြမ္းပင္ ၿမိဳ႕သို႔ Ha Lek (ထိုင္း) - Chan Yeam (ကေမၻာဒီးယား) နယ္စပ္ႏွစ္ခုမွ လမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၎မွတဆင့္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး (Ho Chi Minh City) သို႔ရာက္ရွိေသာ လမ္းေၾကာင္း အပိုင္းကို ေတာင္ပိုင္းစီးပြားေရးစႀကႍဟု ေခၚဆိုနိုင္ပါသည္။ ေတာင္ပိုင္း စီးပြားေရးစႀကႍသည္ ကနဦးတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံလမ္းအပိုင္း မပါရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ - ထိုင္း ႏွစ္နိုင္ငံ သည္ ဘန္ေကာက္ - ထားဝယ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရး နားလည္မွု စာခၽြန္လႊာေရးထိုးထားပါသည္။ ထိုလမ္းအပိုင္းမွာ ရထားလမ္းႏွင့္ ကားလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္၍ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ East- West Economic Corridor ကဲ့သို႔ပင္ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား တို႔ ကိုျဖတ္ ၍ ဗီယက္နမ္ နိုင္ငံအထိ ဆက္သြယ္နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္း ပင္လယ္ေကြ႕ကို ပတ္၍ ျဖတ္ေက်ာ္သယ္ပို႔ျခင္းမ်ားအစား ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္းမွတဆင့္ သယ္ပို႔လ်င္ အခ်ိန္ႏွင့္ သယ္ယူစရိတ္ သက္သာသြားမည္ျဖစ္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ အထိ ေတာင္ပိုင္းစီးပြားေရးစႀကႍတြင္ တိုးခ်ဲ႕ ထားပါသည္။

 

 

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား

၁၄။          အဓိကစီးပြားေရးစၾကၤန္လမ္းေၾကာင္း (၃) ခုရွိၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ - ရန္ကုန္- ေနျပည္ေတာ္ - မႏၲေလး- တမူး ႏွင့္ မူဆယ္- လားရွိုး- သီေပါ - မႏၲေလး - တမူး ထပ္မံထည့္သြင္းကာ အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယကို ဆက္သြယ္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပါဝင္လာပါသည္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္းရွိ စီးပြားေရးစၾကၤံ (၁၁) ခုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

                       (က)    Central Corridor (အလယ္ပိုင္းစႀကႍ)

                                 (Xay – Laungprabang – Nong Khai – Khon Kaen- Prachin Buri)

                                 (Vientiane – Pakxan – Thakhek – Kaysone Phomvihane – Pakxe – Stung Treng –                             Kratie – Phnom Penh – Takhmau)

                        ( ခ)    East – West Corridor ( အေရွ႕ - အေနာက္ စႀကႍ)

          (Mawlamyine – Myawadi – Tak – Phitsanulok – Khon Kaen – Kaysone Phomvihane –  Dong Ha – Da Nang)

                         (ဂ)     Eastern Corridor (အေရွ႕ပိုင္းစႀကႍ)                  `

           (Kunming – Lao Cai - Ha Noi – Thanh Hoa – Dong Ha – Quy Nhon – Ho Chi Minh City – Ca Mau)

                                  (Kunming – Lao Cai - Ha Noi – Longzhou – Nanning)

                        (ဃ)    Eastern Corridor Extension (အေရွ႕ပိုင္း ထပ္တိုးစႀကႍ)

                                  (Nanning - Liujiang- Xingan - Huangshahe)

                         (င)     North – South Corridor (ေျမာက္ - ေတာင္ စႀကႍ)

           (Kunming – Jinghong – Kyaing Tone – Tachileik – Chiang Rai  - Phayao- Tak – Saraburi – Bangkok)

           (Kunming – Jinghong – Menyang – Luangnamtha – Phayao -– Tak – Saraburi – Bangkok)

                         (စ)     North – South Corridor Extension (ေျမာက္- ေတာင္ ထပ္တိုးစႀကႍ)

                                  ( Kunming –Daguan- Suijiang)

                                  (Bangkok – Chumphon – Phatthalung – Narathiwat)

                        (ဆ)    Northeastern Corridor ( အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းစႀကႍ)

                                  (Saraburi – Luangprabang – Xam Nua -Thanh Hoa)

                        ( ဇ)    Northen Corridor(ေျမာက္ပိုင္းစႀကႍ )

          (Kalewa – Mandalay – Lashio- Ruili – Dali – Kunming- Lucheng -Nanning – Fanchenggang)

                        (ဈ)     Southern Coastal Corridor (ေတာင္ပိုင္းကမ္းရိုးတန္းစႀကႍ)

                                  (Bangkok- Rayong – Trat – Khemark Phumin- Kampot – Ca Mau)

                        (ည)    Southern Corridor (ေတာင္ပိုင္းစႀကႍ)

          (Dawei – Kanchanburi - Prachin Buri – Serei Saophoan – Siem Reap – Banlung – Pleiku – Quy Nhon)

          (Dawei – Kanchanburi - Prachin Buri – Serei Saophoan – Phnom Penh – Svay Rieng – Vung Tau)

                        (ဋ)     Western Corridor (အေနာက္ပိုင္းစႀကႍ)

          (Mawlamyine – Bago – Taungoo- Pyinmana – Pyawbwe- Magway- Pakokku – Kalewa)

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲဆိုင္ရာအျခားစီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား 

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ကုန္စည္ႏွင့္ လူမ်ားနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ပို႔ေဆာင္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးမူေဘာင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Framework  Agreement for Facilitation of the Cross - Border Transport of Goods and  People in the GMS- CBTA)

၁၅။          အဓိကဦးစားေပးက႑မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းရည္ တိုးျမႇင့္လာေစေရး၊ စရိတ္စက သက္သာေစေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ အျမင့္ဆုံးရရွိေရးအတြက္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ ႐ုပ္ဝတၳဳမဟုတ္ေသာ အတားအဆီး Non - Physical Barriers မ်ား ေလ်ာ့နည္း ေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွာ အေရးႀကီးေၾကာင္းသိျမင္လာသည့္အေပၚ အာရွဖြံ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွလည္း နည္းပညာအကူအညီေပး၍ ေဒသတြင္း တညီ တညြတ္ တည္း ရွိေစမည့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ လူႏွင့္ကုန္စည္မ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ပို႔ေဆာင္မႈ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါသည္။

၁၆။          မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ၏ CBTA စာခ်ဳပ္သည္ ASEAN တြင္ေရးဆြဲထားေသာ အာဆီယံ ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည့္  ASEAN Framework Agreement on the facilitation of goods in Transit -AFAGIT (အာဆီယံ နိုင္ငံျဖတ္သန္း ကုန္စည္မ်ားပို႔ေဆာင္ရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး မူေဘာင္သေဘာ တူညီခ်က္)၊ ASEAN Framework Agreement on the facilitation of Inter-State Transport- AFAFIST (အာဆီယံနိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ပို႔ေဆာင္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးမူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္) ႏွင့္  ASEAN Agreement on Mulimodal Transport  (အာဆီယံ ဘက္စုံပို႔ေဆာင္ေရး သေဘာတူညီခ်က္) ဟူ၍ (၃) ခု ခြဲျခား၍ ေဆာင္ရြက္ သကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ စာခ်ဳပ္တစ္ခုတည္းတြင္ အားလုံးအက်ဳံးဝင္ေစရန္ ေရးဆြဲထားေသာစာခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔အျပင္ ၎သည္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးသာမက လူမ်ား နိုင္ငံျဖတ္သန္းသည့္ကိစၥမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားပါသည္။

၁၇။          သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္။   ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

(က)    စာခ်ဳပ္ဝင္နိုင္ငံမ်ားအတြင္း ကုန္စည္ႏွင့္ခရီးသည္မ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ထြက္ရာတြင္ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္။

( ခ )   နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္အျခား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းလြယ္ကူၿပီး တစ္နိုင္ငံႏွင့္ တစ္နိုင္ငံ အနီးစပ္ဆုံး တူညီမႈရွိေစရန္။

( ဂ )   သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္စပ္၍ ပို႔ေဆာင္သည့္ Multimodal စနစ္ကို တိုးခ်ဲ႕ က်င့္သုံးလာၾကေစရန္။

 

 

၁၈။          သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈနယ္ပယ္။           ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

(က)    စာခ်ဳပ္ဝင္နိုင္ငံမ်ားအတြင္းသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ပါသည္ျဖစ္ေစ၊မပါသည္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္ ယာဥ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အငွားယာဥ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ဝင္ထြက္ျခင္းႏွင့္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း (တံတားမရွိေသာ ေနရာ မ်ားတြင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို  ကူးတို႔ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း အပါအဝင္) တို႔ အက်ဳံးဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

( ခ)     သီးျခားေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိလၽွင္  စာခ်ဳပ္သည္ ကုန္သြယ္ေရး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေစရပါ။ စာခ်ဳပ္ဝင္နိုင္ငံမ်ား၏ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္၊ ျဖတ္သန္း ကုန္၊ လူအဝင္အထြက္ႏွင့္ ျဖတ္သန္းျခင္းတို႔အတြက္ ၎တို႔ နိုင္ငံ အသီးသီး၏ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ ပိုင္ခြင့္ကို မထိခိုက္ေစရပါ။

၁၉။     လူႏွင့္ကုန္စည္မ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူေဘာင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - CBTA တြင္ ပါဝင္ေသာ အဓိကသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

                        (က)    နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား

                        ( ခ)    လူႏွင့္ကုန္စည္မ်ား ျဖတ္သန္းသယ္ေဆာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား

                        ( ဂ)    ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အဝင္/အထြက္ကိစၥရပ္မ်ား

                        (ဃ)    နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးေရးကိစၥရပ္မ်ား

                        ( င)    ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အသိအမွတ္ျပဳေရးကိစၥရပ္မ်ား

                        ( စ)    လမ္းတံတားဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

                        (ဆ)    ပူးတြဲေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥရပ္မ်ား    

၂၀။          မူေဘာင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အပိုဒ္ေပါင္း (၄၄) ခုပါရွိၿပီး အပိုင္း ၁၀ ပိုင္းျဖင့္ ခြဲျခားေဖာ္ၿပ ထားပါသည္။ စာခ်ဳပ္သည္ မူေဘာင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္သာျဖစ္၍ လက္ေတြ႕က်င့္သုံး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစေရးအတြက္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ မ်ား ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲႏွင့္ အေျခၿပ စာခ်ဳပ္ငယ္ စုစုေပါင္း (၂၀) အား အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ား ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး လက္ခံအတည္ျပဳမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စာခ်ဳပ္ငယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါက အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ား စုံၿညီပန္လည္ညႇိႏွိုင္းရမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ငယ္ (Annex) (၁၇) ခုပါဝင္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံ ခ်င္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္းညႇိႏွိုင္း၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ အေျချပစာခ်ဳပ္ငယ္ (Protocol) (၃) ခု ပါဝင္ ပါသည္။

၂၁။           ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ (၁၇) ခုႏွင့္ အေျချပစာခ်ဳပ္ငယ္ (၃) တို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ သည္-

                         (က)    Annex 1         အႏၲရာယ္ရွိေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားသယ္ေဆာင္ျခင္း။

                                   (Carriage of Dangerous Goods)

 ( ခ )   Annex 2         နိုင္ငံတကာသြားလာမႈအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း။

(Registration of Vehicles in International Traffic)

                         ( ဂ )   Annex 3         ပုပ္သိုးပ်က္စီးလြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားသယ္ေဆာင္ျခင္း။

                                   (Carriage of Perishable Goods)

  (ဃ)    Annex 4         နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားလြယ္ကူထိေရာက္ျမန္ဆန္ေရး 

(Facilitation of Frontier Crossing Formalities)

                          ( င )   Annex 5         လူမ်ားနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာျခင္း။

                                    (Cross Border Movement of People)

                          ( စ )   Annex 6         ျဖတ္သန္းျခင္းႏွင့္ျပည္တြင္းအေကာက္ခြန္စစ္ေဆးျခင္းစနစ္။

(Transit and Inland Clearance Customs Regime)

                          (ဆ)    Annex 7         ယာဥ္သြားလာမႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္းအမွတ္အသားမ်ား။

(Road Traffic Regulation and Signage)

                          ( ဇ )   Annex 8         ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားယာယီဝင္ထြက္ျခင္း။

                                       (Temporary Importation of Motor Vehicle)

   ( ဈ )   Annex 9         ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို လိုင္စင္ထုတ္ ေပးျခင္းဆိုင္ရာ

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား( Criteria for Licensing of Operators for Cross-Border Transit Operations)

                           (ည)   Annex 10       ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (Conditions of Transport)

               ( ဋ )   Annex 11       လမ္းႏွင့္တံတားေဆာက္လုပ္မႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ( Road and Bridge Design

 and Construction Standards and Specifications)

                          ( ဌ )   Annex 12       လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳမႈမ်ား

                                    (Border Crossing and Transit  Facilities and services)

                          ( ဍ )   Annex 13(a)   ဘက္စုံသယ္ယူပို႔‌ေဆာင္သူတာဝန္မ်ား

                                    (Multimodal Carrier Liability Regime)

  ( ဎ )   Annex13(b)    ဘက္စုံသယ္ယူပို႔ေဆာင္သူမ်ားကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးေရးဆိုင္ရာ စံညႊန္းမ်ား

(Criteria for Licensing of Multimodal Transport Operators for Cross- Border Transport Operations)

                         (ဏ)    Annex14        ကြန္တိန္နာဆိုင္ရာ အေကာက္ခြန္စနစ္

                                       (Container Customs Regime)

                         (တ)    Annex15        ကုန္ပစၥည္းခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္စနစ္

                                       (Commodity Classifications System)

                         (ထ)    Annex 16       ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား

                                       (Criteria for Driving license)

( ဒ )   protocol-1     လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ အဝင္အထြက္ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း (Designation of

Corridors, Routes and Point of Entry and Exit)

                       ( ဓ )   protocol-2     ျဖတ္သန္းပို႔ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာအခမ်ား

                                       (Charges Concerning Transit Traffic)

( န )   Protocol-3      လုပ္ငန္းပမာဏ အႀကိမ္ေရႏွင့္ ပါမစ္ ထုတ္ေပးျခင္း (Frequency and capacity

of Services and Issuance of Quotas and Permits )

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရး

၂၂။          မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အရ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း ကဏၭ (၉) ရပ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ မဲေခါင္ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ပါဝင္ေသာ မဲေခါင္ေဒသတြင္းဖိုရမ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္း ထားပါ သည္-

                        (က)    သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဖိုရမ္

                        ( ခ)    လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ဖိုရမ္ (ယခုစြမ္းအင္ဖိုရမ္)

                        ( ဂ)    ဆက္သြယ္ေရးဖိုရမ္

                        (ဃ)    လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

                        ( င)    ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

                        ( စ)    ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

                        (ဆ)    လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

                        ( ဇ)    ကုန္သြယ္မႈလၽွင္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

                        (ဈ)     ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္  (Strategic Framework for Action on Trade Facilitation and Investment- SFA-TFI )

၂၃။          ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာ မူေဘာင္- မူၾကမ္း (Strategic Framework for Action on Trade Facilitation and Investment- SFA-TFI ) ကို  ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ တြင္ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ၊ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ GMS ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝး တြင္ GMS  နိုင္ငံမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ သာတူညီမၽွမႈရွိမႈႏွင့္  ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈအတြက္ ၁၀ ႏွစ္စာ မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ (၂၀၀၂-၂၀၁၂)ကို ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ကုန္သြယ္မႈလၽွင္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရး ႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ SFA-TFI ကို CBTA ၏ အဓိက ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံအေဆာက္အဦ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးစၾကၤန္မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထည့္ေပါင္းထားျခင္းမွာ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲနိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ အျခားနိုင္ငံမ်ားအၾကား ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရး အတြက္ေရးဆြဲ၍ ဦးစားေပးနယ္ပယ္မ်ား၊ အဓိက ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္မ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈ လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္‌တိုးတက္မႈတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ ပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ မဲေခါင္ေဒသခြဲ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ SFA – TFI ကို အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။  SFA-TFI  တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ -

(က)    ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္မႈတို႔ကိုေလ်ာ့ခ်ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပုံစံမ်ားကို GMS နိုင္ငံမ်ားအၾကား တညီတညြတ္ တည္းျဖစ္ေစရန္။

                       ( ခ )   လူႏွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား လြယ္ကူစြာ စီးဆင္းသြားလာနိုင္ေစေရးအတြက္ အားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္။

           ( ဂ )   ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ပုံစံမ်ားကို သိသာပြင့္လင္းမႈရွိေစရန္ ႏွင့္ အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အျခားေသာ ကုန္သြယ္မႈကိစၥရပ္မ်ားကို အသိေပးျဖန္႔ ေဝရန္။

၂၄။          မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဦးစားေပး နယ္ပယ္ (၄) ရပ္မွာ -

                        (က)    အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (Customs Procedures)

            ( ခ )   စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ပိုးမႊားကင္းရွင္းေၾကာင္း စစ္ေဆးတိုင္းတာ ခ်က္မ်ား (Inspection and Quarantine Measure)

                        ( ဂ )   ကုန္သြယ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈကိစၥရပ္မ်ား (Trade Logistics)

                        (ဃ )   စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေရြ႕‌ေျပာင္းသြားလာမႈ (mobility of Business People)

၂၅။          အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။          အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈစရိတ္စကမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ထိေရာက္၍ အဖိုးတန္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္ အလက္မ်ား ရယူ စုေဆာင္း နိုင္ရန္ အတြက္ အေကာက္ခြန္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ပုံစံမ်ား ကိုလြယ္ကူမႈ၊ တစ္‌ေျပးညီျဖစ္မႈ၊ သိသာပြင့္လင္းမႈတို႔ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကေဆာင္ရြက္ ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ -

(က)    အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လြယ္ကူရွင္းလင္းမႈရွိေစေရးႏွင့္အေကာက္ခြန္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

( ခ )   ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမွ သိသာထင္ရွားမႈရွိေစေရးအတြက္ ျပည္သူ လူထုသို႔ ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသြားရန္။

                        ( ဂ )   အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်သြားရန္။

            (ဃ)    Single Window Inspection ၏မူႏွင့္အညီ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသြားလာမႈအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုေလၽွာ့ခ်သြားရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၂၆။          စစ္ေဆးေရးႏွင့္ပိုးမႊားကင္းရွင္းေရး။   စစ္ေဆးေရးႏွင့္ပိုးမႊားကင္းရွင္းေရး စစ္ေဆးတိုင္းတာခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ WTO ၏ Technical Barriers to Trade (TBT) ႏွင့္ Sanitary and Phytosanitary Measure-SPS သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ အပင္ႏွင့္တိရိစၧာန္ သန္႔ရွင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း တို႔ကို‌ေလ်ာ့ခ်ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ေရာဂါ ကင္းစင္ေရး စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကေဆာင္ရြက္ရန္အခ်က္မ်ားမွာ -

(က)    သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားေပါင္းစပ္၍ အမ်ိဳးသား Focal Unit တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး စည္း႐ုံး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ SPS ႏွင့္TBT ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို GMS နိုင္ငံမ်ား အၾကား ဖလွယ္ရန္။

( ခ )   စစ္ေဆးေရးႏွင့္ အပင္၊ တရိစၧာန္ ပိုးမႊားေရာဂါကင္းစင္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ႏွင့္  GMS ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား တစ္ေျပးညီျဖစ္လာေစရန္။

( ဂ )   သိသာပြင့္လင္းမႈရွိေစရန္ GMS နိုင္ငံမ်ား၏ နည္းပညာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ Quarantine ဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ရန္။

(ဃ)    နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္နိုင္ရန္ ေယဘူယ်က်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထူေထာင္ရန္။

( င )   ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ႏွင့္ Single Window Inspection ၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရန္။

( စ )   GMS နိုင္ငံမ်ားအၾကား အသိအမွတ္ျပဳမႈ (Mutual Recognition Arrangement - MRA) ဆိုင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္တစ္ရပ္ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၂၇။          ကုန္သြယ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈကိစၥရပ္မ်ား။          ဦးစားေပး နယ္ပယ္(၃)မွ Trade Logistics ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရပ္မ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ GMS စီးပြားေရး လမ္းမႀကီးမ်ား တစ္ေလၽွာက္တြင္ ကုန္သြယ္မႈ စရိတ္စကမ်ား ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ တို႔ပါသည္။ အဓိကေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ-

(က)    Cross-Border Transport Agreement ကို လက္မွတ္ထိုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ GMS နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားကို လြယ္ကူၿပီး တေျပးညီ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

( ခ )   သိသာပြင့္လင္းမႈရွိေစရန္ႏွင့္ Logistics ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေခ်ာေမြ႕ေစေရးကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

( ဂ )   Infrastructure ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ Logistics ဆိုင္ရာအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ Multi-Modal interchanges, Container depots, Freigh distribution Centres စသည္တို႔ ထူေထာင္ရန္။

(ဃ)    Freigh Forwarding Industry အတြက္ စြမ္းအားစု ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ပညာေပး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးဖိုရမ္ (Greater Mekong Subregion – Business Forum)

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး      

၂၈။          သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရးကိစၥမ်ား၊ လူႏွင့္ကုန္စည္မ်ား ျဖတ္သန္း သယ္ေဆာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အဝင္အထြက္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား၌ စစ္ေဆးေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ လမ္းတံတား ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊  ပူးတြဲေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥရပ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းမႈမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေနာက္ဆက္တြဲ စာခ်ဳပ္ငယ္  (၄) ႏွင့္အညီ ေအာက္ပါ တို႔ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္ -

(က)    Single Window Inspection။     လူမ်ားဝင္ထြက္ရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ၊ ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္၊ နိုင္ငံျခားေငြ၊ အေကာက္ ခြန္၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အ ေကာက္ခြန္၊ အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အပင္ပိုးမႊားေရာဂါ ကာကြယ္ေရး၊ တိရိစၧာန္ ေဆးကုသေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာန အာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္သည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၊ အေကာက္ခြန္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားမွ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးတြဲ ပါဝင္ေစၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း စစ္ေဆးၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။

( ခ )   Single- Stop Inspection။   နယ္နိမိတ္ဆက္စပ္ေနေသာ ႏွစ္နိုင္ငံအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ပူးတြဲ၍ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ နယ္စပ္ ကြပ္ကဲေရးစခန္းသတ္မွတ္၍ မရနိုင္လၽွင္ စာခ်ဳပ္ဝင္နိုင္ငံမွ သက္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားကို အျခား စာခ်ဳပ္ဝင္နိုင္ငံမ်ား၏ နယ္ေျမအတြင္းဝင္ေရာက္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။

( ဂ )   အဆိုပါ Single Window Inspection ႏွင့္ Single Stop Inspection ကို အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏အခန္းက႑

၂၉။      မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏အခန္းက႑မွာ မဟာမဲေခါင္ ေဒသအတြင္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံမ်ား၏ နယ္စပ္ေဒသကိုျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လြယ္ကူ လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔ ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာ ေမြ႕ေစရန္မွာ လူႏွင့္ကုန္စည္မ်ား၊ ယာဥ္မ်ားဝင္ထြက္ သြားလာမႈ မွန္ကန္၊ ျမန္ဆန္ရန္ႏွင့္ နိုင္ငံကို ထိခိုက္နစ္နာ ေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး အျခားသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုန္သြယ္ေရးေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ကုန္သြယ္ မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္လည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

နိဂုံး

၃၀။     မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲနိုင္ငံမ်ားအၾကား၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စီးပြားေရးခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားျဖင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳ ဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ျခင္းမ်ား၊ လူႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား၊ လူထုအေတြးအျမင္မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးလာျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအတြင္းအက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈ အသိအျမင္မ်ား တိုးပြားလာၿပီး၊ ထိုမွတဆင့္မဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေဒသတြင္းေပါင္းစည္းေရး၊ သာတူညီမၽွျဖစ္ေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးရရွိရန္ ညီညြတ္စြာဆက္လက္ပူးေပါင္း ညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ သြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃၁။          မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲတြင္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၏ အခန္းက႑မွာ နယ္စပ္ေဒသကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္ e-Commerce လုပ္ငန္းမ်ားကို ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈလၽွင္ျမန္ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ မွာ လူႏွင့္ကုန္စည္မ်ား၊ ယာဥ္မ်ားဝင္ထြက္သြားလာမႈ မွန္ကန္၊ ျမန္ဆန္ရန္ႏွင့္ နိုင္ငံကို ထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ကိစၥရပ္ မ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး အျခားသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ e-Commerce ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးအတြက္ Focal Ministry ျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္း အခ်က္အလက္၊ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE