မဟာပင္လယ္ေအာ္ေဒသမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ေနသည္႕ ကြမ္ရွီးေပပုပင္လယ္ေကြ႕

Thu, 09/12/2019 - 08:51 -- admin_ygn

    ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ၂၀၁၉ ကြမ္ရွီးေပပု ပင္လယ္ေကြ႕စီးပြားေရးဇုန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရး ပြဲကို က်င္းပ ခဲ့ၿပီး ကြမ္ရွီးႏွင့္ ကြမ္တုန္း-ေဟာင္ေကာင္ -မကာအို မဟာပင္လယ္ေအာ္ေဒသ တို႔အၾကား စီမံကိန္း ၁၆ ခုအေပၚ သေဘာ တူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ကြမ္ရွီးေပပုပင္လယ္ေကြ႕စီးပြားေရးဇုန္တြင္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ တက္ေရာက္သူဦးေရ ၂၀၀နီးပါးအျပင္၊ မဟာပင္လယ္ေအာ္ ေဒသဘက္မွ ဇီ၀ေဆး၀ါး၊ လွ်ပ္စစ္ သတင္း အခ်က္အလက္၊ ပစၥည္းအသစ္ မ်ား၊ စြမ္းအင္အသစ္၊ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ၊ ေထာက္ပို႔   သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားပါ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အျပန္ အလွန္ဖလွယ္မႈမ်ားကို  စူးစမ္းရွာေဖြ ရန္၊ အသိÓဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေပါင္း စည္းထားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ရွာေဖြရန္ အဆိုပါ ျမႇင့္တင္ေရး အစည္း အေ၀းတြင္ လာေရာက္စု႐ုံးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

     ေပပုပင္လယ္ေကြ႕ စီးပြားေရးဇုန္ ၏ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ  Wei Ran က  ဘ႑ာေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ သေဘၤာေျပးဆြဲေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စြမ္းရည္နယ္ပယ္တို႔၏ အလြန္အေရး ပါမႈကို သိရွိၾကလ်က္ ယင္းနယ္ ပယ္မ်ားတြင္  မဟာပင္လယ္ေအာ္ေဒသႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေတာင့္တင္းခိုင္ မာေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ယခုက်င္းပခဲ့သည့္ ျမႇင့္တင္ေရး ပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကြမ္ရွီးႏွင့္ ရွမ္း က်န္႔တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးႏွင့္ ထိေရာက္စြာဖလွယ္ေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္ကို တိုး ျမႇင့္ရန္ႏွင့္  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ထိေရာက္သည့္ ၀န္ ေဆာင္မႈ မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

     ျမႇင့္တင္ေရးပြဲတြင္ ကြမ္ရွီးေပပု ပင္လယ္ေကြ႕ စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ အေနာက္ ပိုင္းကုန္းေျမ- ပင္လယ္ကုန္သြယ္ေရး စႀကႍတို႔၏  ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား၊ ကြမ္ရွီးကြၽမ့္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏ စီးပြားေရးပတ္ ၀န္းက်င္၊ ေပဟိုင္၊ ဖန္က်င္းကန္ႏွင့္ ကြင္းက်ဳိးတို႔၏ စက္မႈဇုန္မ်ားအေၾကာင္းတို႔ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ျမႇင့္တင္ေရးပြဲအၿပီး သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္ စီမံကိန္း ၁၆ ခုတို႔မွာ စက္မႈလုပ္ငန္းအလိုက္ လိုက္ဖက္ရာ အတြဲျ ပဳျခင္း၊ ကိရိယာတန္ဆာ ပလာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဇီ၀ေဆး၀ါး ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ားကို ၿခံဳငုံမိပါသည္။ ဤသည္တို႔မွာ  စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တည္ ေဆာက္မႈကို အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေစေရး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေပးႏိုင္ၿပီး  ေပပုပင္လယ္ ေကြ႕စီးပြားေရးဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳသြား ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

ရင္းျမစ္။ en.gxzf.gov.cn

ေဒါက္တာေရႊစင္ကို၊ စီးပြားေရးသံမွဴး (နန္နင္းၿမိဳ႕)

International Trade News

Pages