မန္းသစ္သီးေစ်းကြက္ လိေမၼာ္၊ ကမၺလာဘက္လွည့္

Fri, 11/04/2011 - 09:47 -- Anonymous (not verified)

ဖရဲ၊ သခြား၊ နာနတ္မ်ား ရာသီကုန္ေနခ်ိန္မွာ ပန္းသီးကေတာ့ ဆုိဒ္စုံ၀င္ေနၿပီး၊ မႏၲေလး သစ္သီးေစ်းကြက္ဟာ လိေမၼာ္နဲ႔ ကမၺလာဘက္ကုိ ေျပာင္းလာပါတယ္။ ကမၺလာကေတာ့ ရာသီတစ္၀က္ေလာက္ရွိေနၿပီး၊ လိေမၼာ္ကေတာ့ ေအာက္တုိဘာလလယ္ေလာက္ကစၿပီး၊ လႈိင္လႈိင္၀င္လာပါတယ္။