မန္က်ည္းတန္ခ်ိန္ ၂၄၀ေက်ာ္တင္ပို့

Fri, 06/15/2018 - 07:20 -- admin_ygn

ေမလ ၂၇ ရက္မွ ဇြန္လ ၂ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း မန္က်ည္း ၂၄၂ တန္ကို ေရေၾကာင္းလမ္းမွ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။   ဒီတစ္ပတ္စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၂ တန္နဲ႔ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ တန္ ၅၀ တင္ပို႔ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  ယခင္သီတင္းပတ္က တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ မန္က်ည္းတန္ခ်ိန္ ၂၉၀ ေက်ာ္နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္  ဒီတစ္ပတ္မွာ တန္ခ်ိန္ ၅၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔မႈေလ်ာ့နည္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မန္က်ည္းသီး(အသစ္)က တစ္ တန္ကို ပ်မ္းမွ်  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈၀-၄၀၀ ၀န္းက်င္ရရွိခဲ့ၿပီး မန္က်ည္းသီး (အေဟာင္း)က တစ္တန္ကိုပ်မ္းမွ် အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၀၀၀န္းက်င္  ရရွိခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ မန္က်ည္းတင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၅၂၆၀ ၀င္ေငြ ရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။                                               

သီတာ၀င္း( DOT )

Local Trade News

Pages