မဂၤႅာေတာင္ညြန့္ျမို့နယ္၊ ဆန္စက္အပိုပစၥည္းစက္ရံုဝင္းရွိ ရာဘာျကိတ္လံုးစက္ရံုအပါအဝင္ အေဆာက္အဦ(၃)လံုးနွင့္ စက္ယူနစ္(၂၂)မ်ိုးအားအိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

Fri, 06/07/2019 - 04:24 -- ictuser

၁။    စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊စက္ဆန္းရပ္ကြက္၊အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊မဂၤႅာေတာင္ညြန့္ျမို့နယ္၊
ဆန္စက္အပိုပစၥည္းစက္ရံုဝင္းရွိရာဘာျကိတ္လံုးစက္ရံုအပါအဝင္ အေဆာက္အဦ(၃)လံုးနွင့္စက္ယူနစ္(၂၂)မ်ိုးတို့အားအိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ငွားရမ္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
    (က)    အေဆာက္အဦ(၃)လံုး၊စက္ယူနစ္(၂၂)မ်ိုးပါရွိျပီးအေသးစိတ္စာရင္းကိုတင္ဒါပံုစံ တြင္​ေဖာ္ျပထားပါသည္။
    (ခ)    တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ရက္-(၅.၆.၂၀၁၉)ရက္မွ (၃.၇.၂၀၁၉)ထိ
             အခ်ိန္-နံနက္( ၉:၃၀ )နာရီမွ ( ၁၆:၃၀ )နာရီထိ
    (ဂ)    တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္မ်ား- (၄.၇.၂၀၁၉)ရက္ (၁၁:၃၀)နာရီ    
             ရွင္းလင္းျခင္း
    (ဃ)    တင္ဒါပိတ္မည့္ေန့/အခ်ိန္-(၄.၇.၂၀၁၉)ရက္ မြန္းလြဲ( ၁၃:ဝ၀)နာရီ
    (င)     တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာစားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသျကီး ဦးစီးမႉးရံုး၊ စီမံေရးရာဌာနခြဲ၊ အမွတ္(၂၂၈/၂၄၀)၊ ဒုတိယထပ္၊ ကမ္းနားလမ္း
              နွင့္ေရွြဘံုသာလမ္းေထာင့္၊ ရန္ကုန္ျမို့။
    (စ)     Deposit ေပးသြင္းနိုင္သည့္ - တင္ဒါစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ပံုစံတြင္
             ဘဏ္မ်ား ေဖၚျပထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။
    (ဆ)    စာရင္းေပးသြင္းရမည့္ေနရာ-ရံုးအမွတ္(၅၂)၊ ေနျပည္ေတာ္
    ( ဇ )   တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ေနရာ- စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး
             ဝန္ျကီးဌာန၊ရံုးအမွတ္(၃)၊​ေနျပည္ေတာ္
၂။      အဆိုပါဆန္စက္အပိုပစၥည္းစက္ရံုဝင္းရွိရာဘာျကိတ္လံုးစက္ရံုအပါအဝင္အေဆာက္အဦ(၃)လံုး၊စက္ယူနစ္(၂၂)မ်ိုးတို့၏မ်က္ျမင္အေျခအေနအားသက္ဆိုင္ရာျမို့နယ္
သို့သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ့နိုင္ျပီးအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုသိရွိလိုပါကတင္ဒါပံုစံဝယ္ယူရမည့္​ေနရာသို့လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ဖုန္းဝ၁-၂၅၀၄၃၂သို့ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

 
        တင္ဒါစိစစ္ေရးအဖြဲ့

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages