ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ ITC ကတ္ျဖင့္ အမွန္တင္ပို႕/တင္သြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွုအေျခအေန

Tue, 04/10/2018 - 06:49 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-က်ပ္ကိန္းျပည့္
စဥ္ ဘ႑ာႏွစ္

ITC

ကတ္

အေရ

အတြက္

ITC ျဖင့္ အမွန္တင္ပို႕၊ တင္သြင္း  ေဆာင္ရြက္မႈ
ပို႕ကုန္တန္ဖိုး သြင္းကုန္တန္ဖိုး ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-၂၀၁၂ မွ ၃၁-၃-၂၀၁၃) ၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၆၁

၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀

၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀

၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၄၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၃၉.၀၀၀ ၁၇၇၈၄၇၄၃၈၁၉.၀၀၀ ၁၈၉၇၂၂၂၅၀၅၈.၀၀၀
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၂၃-၃-၂၀၁၈) ထိ
၁၆၈ ၅၀၉၂၇၇၆၇၆၇.၀၀၀ ၃၉၇၂၄၇၆၈၇၁၁.၀၀၀ ၄၄၈၁၇၅၄၅၄၇၈.၀၀၀
 

စုစုေပါင္း

၁၄၃၂ ၁၂၃၀၄၆၃၄၁၁၇.၉၆၀ ၇၄၂၆၇၆၉၃၄၈၈.၅၅၈ ၈၆၅၇၂၃၂၇၆၀၆.၅၁၈