ဘူတန်ဝန်ကြီးချုပ်၏ ခရီးစဉ်မတိုင်မီ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကုန်သွယ်မှုစည်းမျဉ်းများကို အိန္ဒိယဖြေလျော့

Thu, 01/17/2019 - 09:17 -- admin_ygn

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဘူတန္မွ အိႏိၵယ သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈအေပၚ ဆိုးရြားစြာ သက္ေရာက္ေစ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ဘူတန္ ႏိုင္ငံအား အဓိက သက္သာရေစခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အိႏိၵယအစိုးရသည္ ဘူတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏  နယူးေဒလီခရီးစဥ္မတိုင္မီ ရက္အနည္းငယ္အလိုတြင္ ゞင္း၏ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကုန္သြယ္မႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ျပင္ဆင္ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ယခင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အိႏိၵယသို႔ ဓာတ္အားတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနသည့္ ဘူတန္ႏွင့္ နီေပါအား အခက္အခဲျဖစ္ေစခဲ့သည့္အတြက္  ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားက အိႏိၵယထံ  ေတာင္းဆိုထား ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ နီေပါႏွင့္ ဘူတန္တို႔၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈေပးရန္ အိႏိၵယအစိုးရက ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ယခင္ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္   အစိုးရပိုင္(သို႔မဟုတ္) အိႏိၵယကုမၸဏီက ရွယ္ယာ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္သာ အိႏိၵယအစိုးရခန္႔ အပ္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၌ အိႏိၵယေဈးကြက္သို႔ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ယခု ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္မူ အိႏိၵယအစိုးရ ခန္႔ အပ္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍  မည္သည့္ကုမၸဏီကမဆို အိႏိၵယႏွင့္   လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တင္ပို႔/တင္သြင္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး၊ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ား၌ အိႏိၵယအစိုးရခန္႔အပ္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ မလိုအပ္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
                ယဥ္ယဥ္ႏြယ္(စီးပြားေရးသံမွဴး)

 

International Trade News

Pages