ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် ITC ကတ်ဖြင့် အမှန်တင်ပို့/တင်သွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

Mon, 02/10/2020 - 08:24 -- dccaadmin

  ↵

တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်
စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ်

ITC

ကတ်

အရေ

အတွက်

ITC ဖြင့် အမှန်တင်ပို့၊ တင်သွင်း  ဆောင်ရွက်မှု
ပို့ကုန်တန်ဖိုး သွင်းကုန်တန်ဖိုး ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-၂၀၁၂ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၃) ၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၄၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀.၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇.၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇.၀၀၀

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၁၆၈ ၅၃၁၄၅၂၉၀၃၄.၀၀၀ ၄၀၆၂၉၉၇၁၂၀၇.၀၀၀ ၄၅၉၄၄၅၀၀၂၄၁.၀၀၀
၂၀၁၈ ခုနှစ် (၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၉-၂၀၁၈) အထိ ၉၂ ၅၄၂၅၁၇၃၀၁၄.၀၀၀ ၁၇၀၉၈၆၅၅၄၂၅.၀၀၀ ၂၂၅၂၃၈၂၈၄၃၉.၀၀၀
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၉-၂၀၁၉) အထိ ၁၆၃ ၉၃၈၄၃၆၄၈၆၆.၀၀၀ ၄၉၆၅၆၄၈၈၀၀၁.၀၀၀ ၅၉၀၄၀၈၅၂၈၆၇.၀၀၀
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၃၁-၁-၂၀၂၀) အထိ ၃၂ ၁၇၈၂၇၈၂၆၉၄.၀၀၀ ၁၇၀၂၆၇၀၄၄၇၁.၀၀၀ ၁၈၈၀၉၄၈၇၁၆၅.၀၀၀
 

စုစုပေါင်း

၁၇၁၉ ၂၉၁၁၈၇၀၆၉၅၈.၉၆၀ ၁၅၈၉၅၄၇၄၃၈၈၁.၅၅၈ ၁၈၈၀၇၃၄၅၀၈၄၀.၅၁၈