မြန်မာနိုင်ငံ၏ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအခြေအနေ

Fri, 05/26/2023 - 03:30 -- dccaadmin

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုသည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုး နေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည်မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာ နှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ် ရေကြောင်းမှ (၁၂၄၂၇၇၅.၂၃၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၆၆.၄၀၇) သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၇၈၆၉၂၀.၆၅၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၀၄.၃၀၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၂၀၂၉၆၉၅.၈၈၂) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၇၀.၇၀၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၁၉-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၂၀၃၇၄၈.၉၂၈)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၁.၅၀၅) သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၂၂၈၃၆.၀၃၃) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၂၂.၀၂၁) သန်း၊ စုစုပေါင်း (၂၂၆၅၈၄.၉၆၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၇၃.၅၂၆) သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၁၉-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ)ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -  

          အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
ကီလို-ထောင်ပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်
ပုံ
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁၉-၅-၂၀၂၃) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
  မတ်ပဲ US$ ၅၄.၂၆၀ ၀.၆၇၃ ၅၄.၉၃၃
ကီလို ၆၈၀၇၈.၀၂၈ ၆၂၀.၀၀၀ ၆၈၆၉၈.၀၂၈
  ပဲတီစိမ်း US$ ၅၁.၉၂၆ ၆.၃၅၂ ၅၈.၂၇၈
ကီလို ၇၈၆၂၁.၁၆၆ ၁၀၀၉၅.၈၄၂ ၈၈၇၁၇.၀၀၈
  ပဲတီစိမ်းလုံးခြမ်း US$      
ကီလို      
  ပဲစဉ်းငုံ US$ ၂၁.၆၈၀ ၀.၀၀၀ ၂၁.၆၈၀
ကီလို ၂၆၈၆၃.၀၂၅ ၀.၀၀၀ ၂၆၈၆၃.၀၂၅
  ကုလားပဲ US$ ၀.၃၁၆ ၀.၀၀၀ ၀.၃၁၆
ကီလို ၃၅၉.၂၃၅ ၀.၀၀၀ ၃၅၉.၂၃၅
  ပဲလွန်းဖြူ US$ ၅.၇၆၃ ၀.၂၃၇ ၆.၀၀၀
ကီလို ၉၄၁၀.၆၈၄ ၃၉၃.၀၀၀ ၉၈၀၃.၆၈၄
  မြေထောက်ပဲ US$ ၃.၅၃၉ ၁.၆၁၂ ၅.၁၅၁
ကီလို ၃၄၀၅.၆၁၃ ၁၂၃၇.၅၀၀ ၄၆၄၃.၁၁၃
  ထောပတ်ပဲ US$ ၆.၄၆၂ ၂.၀၃၈ ၈.၅၀၀
ကီလို ၆၇၃၇.၀၂၀ ၁၉၄၂.၆၅၆ ၈၆၇၉.၆၇၆
   ပဲယင်း US$ ၄.၈၄၇ ၁.၁၆၂ ၆.၀၀၉
ကီလို ၆၈၄၇.၈၅၇ ၁၃၅၄.၀၀၀ ၈၂၀၁.၈၅၇
  ၁၀ ပဲကြီး US$ ၁.၂၉၆ ၀.၂၉၆ ၁.၅၉၂
ကီလို ၁၂၉၂.၇၉၀ ၂၉၅.၅၀၀ ၁၅၈၈.၂၉၀
  ၁၁ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၀.၅၃၇   ၀.၅၃၇
ကီလို ၈၄၂.၀၂၀   ၈၄၂.၀၂၀
  ၁၂ စွန်တာပြာ US$ ၀.၁၁၃ ၀.၁၄၄ ၀.၂၅၇
ကီလို ၁၇၄.၀၀၀ ၂၄၀.၅၀၀ ၄၁၄.၅၀၀
  ၁၃ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ၁၄ ပဲဖြူလေး US$ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ၁၅ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၀.၆၄၆ ၀.၀၀၀ ၀.၆၄၆
ကီလို ၁၀၂၅.၇၅၀ ၀.၀၀၀ ၁၀၂၅.၇၅၀
  ၁၆ ပဲပုတ်စေ့ US$ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၄
ကီလို ၄.၇၄၀ ၀.၀၀၀ ၄.၇၄၀
  ၁၇ ပဲနီကြား US$   ၀.၂၂၁ ၀.၂၂၁
ကီလို   ၄၂၈.၀၀၀ ၄၂၈.၀၀၀
  ၁၈ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၀.၁၄၁ ၀.၁၄၁
ကီလို   ၁၈၆.၀၀၀ ၁၈၆.၀၀၀
  ၁၉ မြေပဲ(အခွံပါ) US$      
ကီလို      
  ၂၀ မြေပဲဆံ US$ ၀.၁၁၃ ၉.၀၆၄ ၉.၁၇၇
ကီလို ၈၄.၀၀၀ ၅၉၀၈.၆၃၅ ၅၉၉၂.၆၃၅
  ၂၁ အခြားပဲ US$ ၀.၀၀၃ ၀.၀၈၁ ၀.၀၈၄
ကီလို ၃.၀၀၀ ၁၃၄.၄၀၀ ၁၃၇.၄၀၀
    ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၁၅၁.၅၀၅ ၂၂.၀၂၁ ၁၇၃.၅၂၆
ကီလို ၂၀၃၇၄၈.၉၂၈ ၂၂၈၃၆.၀၃၃ ၂၂၆၅၈၄.၉၆၁