ဗီယက္နမ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္္မ်ား တ႐ုတ္ေစ်းကြက္သို့ပို့ရာတြင္ အတားအဆီးမ်ားႏွင္႕ ရင္ဆိုင္ေနရ

Thu, 06/13/2019 - 07:17 -- admin_ygn

        ဗီယက္နမ္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သို႔တင္ပို႔ရာတြင္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနကေျပာသည္ဟု ဗီယက္နမ္နယူး ေအဂ်င္စီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆန္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ပီေလာပီနံတို႔မွာ အတားအဆီးအမ်ားဆံုးႀကံဳေတြ႕ရေသာ သီးႏွံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေလဘယ္ကပ္ျခင္း၊ ထုပ္ပိုးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပ ျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားတြင္ သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ တင္း က်ပ္ခံရျခင္း စသည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္  လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား အခက္အခဲေတြ႕လ်က္ရွိရာ ပီေလာပီနံသည္ ေနာက္ဆံုးပို႔ကုန္အျဖစ္ ပါ၀င္ လာေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ လယ္ယာထြက္ကုန္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကေျပာသည္။ ၀ယ္လိုအား  က်ဆင္းလာသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ပီေလာပီနံ တင္ပို႔မႈသည္ ယခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္တြင္ က်ဆင္းမည္ဟု ဦးစီးဌာနက ခန္႔မွန္းထားသည္။
        ပီေလာပီနံသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားက အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္  ခ်ီ၍ရေအာင္ ျပည္ပတင္ပို႔ခဲ့ရေသာ  လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုႏွစ္ ပထမငါးလတြင္ ျပည္ပသို႔ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၀၈သန္း တင္ပို႔ခဲ့ရာ ၀င္ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁၄ သန္းရရွိခဲ့သည္။  ႏွစ္အလိုက္ႏႈိင္း ယွဥ္ပါက တန္ဖိုးအား ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပမာဏအားျဖင့္ ၁၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္နက္သတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။ တ႐ု တ္ႏိုင္ငံသည္ ဗီယက္နမ္ ပီေလာပီနံအတြက္ အႀကီးဆံုးေစ်းကြက္ အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ပထမေလးလတြင္ တ႐ုတ္ ေစ်းကြက္သို႔ ပို႔ကုန္အားလံုးတင္ပို႔မႈမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါ က ပမာဏအားျဖင့္ ၁၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္း ခဲ့သည္။ ယခင္ကလည္းကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ က ဗီယက္နမ္ဆန္ပို႔ကုန္မ်ားကို တားဆီးခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသည္  ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ေကာက္ညႇင္းဆန္တင္သြင္းခြန္ကို  ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး တျခားဆန္အမ်ဳိးအစားမ်ား တင္သြင္းမႈကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈ တင္းက်ပ္ခဲ့သည္။

 

စံမီေအာင္

International Trade News

Pages