ဗီယက္နမ္ ဘင္ထရဲျပည္နယ္က လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုရွာေဖြ

Thu, 05/17/2018 - 08:38 -- admin_ygn

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဘင္ထရဲျပည္နယ္သည္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာေအာင္ အား ေပးရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအစီအစဥ္ႏွင့္  အျခားလႈပ္ရွားမႈကို ပိုမိုေဆာင္ ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဗီယက္နမ္နယူးစ္သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း အကူအညီမ်ား ပိုမိုေပးခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အသိ အမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ၀ယ္ယူေရးအတြက္ အကူအညီ မ်ားေပးၾကရန္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားကို တိုက္တြန္း ထားသည္။ထို႔ျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေစ်းကြက္သစ္မ်ား သို႔ ၀င္ေရာက္ေရးအတြက္လည္း ေကာင္း၊ ေခတ္သစ္နည္း ပညာရပ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ လည္းေကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေထာက္အကူေပးႏိုင္ ေရးအတြက္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို ပိုမိုထုတ္ လုပ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ဘင္ ထရဲျပည္နယ္သည္   လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ေျခာက္ခုကို ဗီယက္နမ္ ေဒါင္ ၃၂ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ သန္း ) ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ျပည္နယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၃၀၀ ခန္႔သည္ ကုန္ သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ဘင္ထရဲျပည္နယ္တြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၃၉၄၀ ရွိသည့္အနက္ ၂၅၃ ခုမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑မွျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီ သစ္ ၁၅၀၀ အထိတိုးပြားလာေအာင္ ျပည္နယ္အစိုးရက ရည္ မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 

International Trade News

Pages