ဗီယက်နမ် စက်မှုနယ်မြေများနဲ့ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းဇုန်တို့က တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန် ဦးစားပေးမည်။

Thu, 07/14/2011 - 17:08 -- Anonymous (not verified)

ဗီယက်နမ် စက်မှုနယ်မြေများနဲ့ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းဇုန်တို့က တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန် ဦးစားပေးမည်။