ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္တန္ဖိုးအား ျမႇင္႕တင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေန

Mon, 09/03/2018 - 09:16 -- admin_ygn

     ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ အလယ္ပိုင္း ကုန္းျမင့္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာDak Lakစီရင္စုသည္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကေကာ္ဖီ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းေဒသ၏ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေကာ္ဖီေစ့ထုတ္လုပ္ မႈ စုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိပါသည္။ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေဈး ကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အာဏာပိုင္က ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ Dak Lakစီရင္စု ၏ ေကာ္ဖီေစ့ထုတ္လုပ္မႈကို၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္အထိ ပိုမိုထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ ၏ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္ မ်ား၏ တန္ဖိုးကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထား ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံသည္ အဓိက အားျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေလွာ္ၿပီး သား ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ ၂၆၀ဝ၀ ရွိရာမွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၅၀ဝ၀ဝ အထိ တိုးျမႇင့္ ထုတ္ လုပ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားပါသည္။အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနသည္ အထူး သျဖင့္ အလယ္ပိုင္းကုန္းျမင့္ေဒသ၊ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသႏွင့္ မဲေခါင္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေဒသမ်ားရွိ ေကာ္ဖီ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေဒသမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ အသင့္ေသာက္သံုး ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ ၅၅၀ဝ၀ ခန္႔အထိ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ အသံုးျပဳ၍ ထုတ္လုပ္ၾကရန္ အားေပးေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။Dak Lak စီရင္စု၏ ေကာ္ဖီေစ့ ထုတ္လုပ္မႈသည္ ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ေကာ္ဖီေစ့ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္မႈ အေတာ္အသင့္သာရွိေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံ၏ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈက႑တစ္ခုလံုးရွိ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးတြင္ ေလးပံုတစ္ပံုရွိမည့္ပို႔ကုန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရာင္းခ်မႈမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ထိရရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္ မွန္းထားပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနက ဤ အေျခအေနသည္ ထုတ္ ကုန္တန္ဖိုးျမႇင့္ တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေကာ္ဖီ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈမ်ား ကို  ဖိတ္ေခၚရန္အား  ေပးႏိုင္မည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

ဗီယက္နမ္အစိုးရသည္ ေကာ္ဖီ တင္ပို႔သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား လည္းေကာင္း လုပ္ ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ ရည္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္း တိုးတက္ေစရန္ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးျခင္းအျပင္ ျပပြဲမ်ား၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေကာ္ဖီအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တြင္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ ေစျခင္း၊ ေကာ္ဖီ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊supply chain တစ္ခုလံုးတြင္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ လာႏိုင္ေစ ရန္တို႔အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Dak Lak စီရင္စု၏ ေကာ္ဖီ ထုတ္လုပ္မႈသည္ ေကာ္ဖီေစ့ တစ္တန္ ၏ တန္ဖိုးကို ဗီယက္နမ္ေဒါင္ သန္း ၇၀ မွ သန္း ၁၀ဝ (အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ဝ၄ မွ ၄၂၉၁) အထိ အျမင့္ဆံုး တန္ဖိုး ထပ္တိုးမႈ ကိုျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု သိရွိရ ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စုစုေပါင္း ေကာ္ဖီ ထုတ္ လုပ္မႈတန္ဖိုးတြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္းေနပါသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တန္ခ်ိန္ ၃၆၄၈၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အသင့္ေသာက္သံုး ႏိုင္သည့္ ေကာ္ဖီထုတ္စက္႐ံု (၈)ခုႏွင့္ တန္ခ်ိန္ ၁၃၉၈၅၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အသင့္ေသာက္သံုးႏိုင္သည့္ အေရာ ေကာ္ဖီထုတ္ စက္႐ံု (၁၁)ခုသာ ရွိပါ သည္။ သို႔ရာတြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ေလွာ္ ၿပီးသား ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္ေသာ အေသးစားစက္႐ံုမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိပါ သည္။ Dak Lak စီရင္စုတြင္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ ထားေသာ  စက္႐ံုငါးခု  အပါအဝင္ အေသးစားထုတ္လုပ္ေသာ ေကာ္ဖီ စက္႐ံု  ၁၆၃ ႐ံုရွိပါသည္။ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ီ Dak Lak စီရင္စုသည္   အသင့္ေသာက္ ေကာ္ဖီတန္ခ်ိန္  ၄၄၂၆  တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ ဒသမ ၈ ဘီလီယံခန္႔ ဝင္ေငြရရွိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ပို႔ကုန္တန္ဖိုး၏ ၆ဒသမ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ စုစုေပါင္းထြက္ကုန္၏ ၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းထိ စာရင္းဝင္ခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ေကာ္ဖီ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ၆၀၆၉၃၈ ဟက္တာ အပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးေျမ ၆၆၄၆၃၃ ဟက္တာေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၄၀ဝ၀ ဟက္တာ ပိုမိုစိုက္ပ်ိဳးလာပါသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံသည္ ေကာ္ဖီေစ့ တန္ခ်ိန္ ၁ဒသမ ၅၂၉ ဘီလီယံ ရိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး အမ်ားစု မွာ အလယ္ပိုင္းကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားမွ ျဖစ္ပါသည္။                 

    ညီဝင္းေဇာ္

International Trade News

Pages