ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ႁပည္တြင္းသီဟိုဠ္လုပ္ငန္းသည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ စိန္ေခၚမ၍မၽားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရ

Mon, 01/07/2019 - 07:55 -- admin_ygn

       ဗီယက္နမ္   သီဟိုဠ္အသင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျပည္တြင္းသီဟိုဠ္ လုပ္ငန္းသည္လာမည့္ႏွစ္တြင္  သီဟိုဠ္ ေစ့ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေရာင္း ဝယ္မႈတို႔တြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ဆက္ လက္ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိလိမ့္မည္ဟု သိရွိ ရပါတယ္။ယခုအခ်ိန္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊  မတ္ လမွ ဧၿပီလတိုင္ေအာင္ ေဈးႏႈန္းမ်ား မွာ ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲရွိလိမ့္မည္ဟု အသင္းကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။သီဟိုဠ္ေစ့ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံု မ်ားမွာ အလုပ္ပိတ္ရက္  အားလပ္ရက္ ရွည္ျဖစ္ေသာ     Lunar New Year အတြင္း  ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ရပ္နားၾကရ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စက္႐ံုအမ်ားစုမွာ ႐ုတ္တရက္ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္း ေနမႈေၾကာင့္ Lunar New Year  မတိုင္ ခင္ကပင္   ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို   ရပ္ နားထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း   သိရပါ တယ္။ယခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ  သီဟိုဠ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္ မ်ားမွ ကုန္ၾကမ္းမ်ားစြာကို မတင္သြင္း ေတာ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါအေၾကာင္း အခ်က္က ဗီယက္နမ္  တင္ပို႔သူမ်ား အတြက္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတစ္ ရပ္ကို ဖန္တီးထားပါေၾကာင္း သိရွိရ ပါတယ္။
လာမည့္ႏွစ္တြင္ ကုန္ပစၥည္းတင္ ပို႔မည့္   ေဈးကြက္အသစ္မ်ား  ရွာေဖြ ၾကရန္  ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား ကို အသင္းက အႀကံျပဳတိုက္တြန္းထား ပါေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပည္ တြင္းသီဟိုဠ္လုပ္ငန္းမ်ားက ေကာင္း မြန္ေသာဝယ္သူကို  အေလးထား ဝန္ ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားႏွင့္   အက်ိဳးရွိ ေသာ ပို႔ကုန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ အစားအစာသန္႔ ရွင္းမႈႏွင့္    လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ အဆင့္ အတန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ မ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈမ်ား ကို တိုးျမႇင့္ဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါ တယ္။
ယခုႏွစ္၏ ပထမ ၁၁ လအတြင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ သီဟိုဠ္ေစ့တင္ပို႔မႈမွာ တန္ခ်ိန္ ၃၄၂၀ဝ၀ ရွိခဲ့ၿပီး ဝင္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ား မွာ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ အလားတူကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ အေရအတြက္မွာ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ေသာ္ လည္း တန္ဖိုးမွာ ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားပါေၾကာင္း အသင္း၏အစီ ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း  ဗီယက္နမ္ သီဟိုဠ္ေစ့မ်ား၏   ပ်မ္းမွ်တင္ပို႔သည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၈၆၅ ျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ လႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္း က်ဆင္းသြားပါေၾကာင္း၊  ပထမ ၁၁ လအတြင္း  အဆိုပါေဈးႏႈန္းသည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္   အလားတူကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက    ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္း သြားၿပီး တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ  ၉၁၁၅ ျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊   နယ္သာ လန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔မွာ ဗီယက္နမ္မွ သီဟိုဠ္ေစ့ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေသာ ေဈး ကြက္သံုးေနရာျဖစ္ၿပီး  တင္ပို႔မႈ ရာခိုင္ ႏႈန္းမ်ားမွာ ၃၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းတို႔အသီးသီး ရွိၾကပါတယ္။
ၿပီးခဲ့ေသာ    သီတင္းပတ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေသာ သီဟိုဠ္ေစ့ လိုအပ္မႈႏွင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ထူးျခား စြာ က်ဆင္းခဲ့ရာ  ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸာယ္ မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္  လာမညLunar New Year   အတြက္ သီဟိုဠ္ေစ့မ်ား လံုေလာက္ေနသည့္  အလားအလာျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအသစ္မွာလည္း အေကာက္ ခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား  လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ ကုန္တင္သြင္း မည့္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအေၾကာင္းအခ်က္က ဗီယက္ နမ္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ သီဟိုဠ္ေစ့၏ ေဈးႏႈန္းကို တိုးျမႇင့္ေစခဲ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္တြင္    ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္  သီဟိုဠ္ေစ့တင္ပို႔မႈမွ   အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၅ မွ ၃ ဒသမ ၇ ဘီလီ ယံရရွိဖို႔    ေမွ်ာ္မွန္းထားပါေၾကာင္း အသင္း၏   ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရပါ တယ္။
Source;vietnamnews.vn
ခ်ိဳခ်ိဳမာ(ပို႔ကုန္)

 

Local Trade News

Pages