ဗီယက္နမ္တြင္ အိမ္၀ယ္သူမ်ားအား ေရာင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္စီစဥ္

Thu, 07/11/2019 - 07:59 -- admin_ygn

       တိုက္ခန္းစီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ၀ယ္သူမ်ားအားေပးထားေသာ ကတိအတိုင္း အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းေပးရန္လိုေၾကာင္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္ဟု ဗီယက္နမ္ နယူးေ အဂ်င္စီ၏သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ေပးထာသာကတိႏွင့္ မညီညြတ္ပါက  ကာလ ရွည္ၾကာစြာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ႀကဳံေတြေလ့ရွိေၾကာင္း ဒိုင္ဖတ္ အိမ္ၿခံေျမကုမၸဏီ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ဒိုင္တူေခၚ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသတင္းစာ ကိုေျပာသည္။ အိမ္တည္ေဆာက္သူသည္ အေဆာက္အအံုထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ ႏွစ္ႏွစ္တာ၀န္ယူရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကာလေက်ာ္လြန္ ပါကေနထိုင္သူမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲေရးရာဘုတ္အဖြဲ႕ကို ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္း၍ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း  ဘုတ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာလည္း  ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ သျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေတြ႕အႀကဳံရွိသူရွားပါးသည္။
       တိုက္ခန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ  လူအမ်ားႀကီး ပိုင္ဆိုင္သည့္ အိမ္ၿခံေျမစီမံကိန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲလည္ပတ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာနည္းဥပေဒမ်ားကို  ျပ႒ာန္းေပးရန္  အစိုးရက စဥ္းစားေပးရန္ လိုေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးကေျပာ သည္။ ၿမဳိ႕ေပၚရွိ  အိမ္မ်ား၊ ၿခံ၀န္းမ်ားႏွင့္  ဆင္ေျခဖံုးေဒသရွိတိုက္ ခန္းမ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳေပးရမည့္ ပစၥည္းမ်ား မ်ားျပားသျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေပးေရး မွာ အဓိကက်ေသာ အခ်က္ျဖ စ္ေၾကာင္း သူကေျပာသည္။ တိုက္ခန္းေနသူမ်ား၏ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအၾကား ေအာင္သြယ္ေတာ္သဖြယ္သာ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အေဆာက္ အအံုျပင္ ဆင္ေရး ကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား အတြက္ တာ၀န္ယူခိုင္းရန္မသင့္ေၾကာင္း သူကေျပာသည္။

International Trade News

Pages