ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများအတွက် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ် (Enhanced Integrated Framework – EIF) အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ချက်အကျဉ်းချုပ်

Mon, 09/07/2015 - 10:51 -- dotadmin