ပြဲေတာ္ရာသီ သစ္သီးစံုတဲ့ မန္းေစ်းကြက္

Mon, 10/24/2011 - 07:19 -- Anonymous (not verified)

မႏၲေလးသစ္သီးေစ်းကြက္အတြင္း ဖရဲသခြားမ်ား ေစ်းေကာင္းလ်က္ရွိပါတယ္။ ဖရဲ၊ သခြားရာသီ ကုန္ခါနီးျခင္း၊ ပံုမွန္စိုက္တဲ့အသီးေတြက ေအာက္တိုဘာလကုန္မွ စထြက္ မွာျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေစ်းေကာင္းရေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းသီးအ၀င္စံုျခင္း၊ မိုးရြာျခင္းတို႔ေၾကာင့္