ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Sat, 07/17/2021 - 08:13 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၉-၇-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၉-၇-၂၀၂၀) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၈၄၉.၃၉၄ ၃၀၉၁.၁၅၁ ၃၉၄၀.၅၄၅ ၈၅၅.၄၀၄ ၄၉၆၅.၈၇၈ ၅၈၂၁.၂၈၂ -၆.၀၁၀ -၁၈၇၄.၇၂၇ -၁၈၈၀.၇၃၇
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၅၉.၉၃၇ ၃၉၁၈.၃၀၆ ၃၉၇၈.၂၄၃ ၁၂၉.၄၄၉ ၄၉၈၉.၅၅၀ ၅၁၁၈.၉၉၉ -၆၉.၅၁၂ -၁၀၇၁.၂၄၄ -၁၁၄၀.၇၅၆
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၂၁.၈၅၈ ၂၄၉၅.၈၂၉ ၂၅၁၇.၆၈၇ ၂၉.၆၀၁ ၂၆၄၈.၉၀၃ ၂၆၇၈.၅၀၄ -၇.၇၄၃ -၁၅၃.၀၇၄ -၁၆၀.၈၁၇
CMP   ၁၁၈၈.၃၈၁ ၁၁၈၈.၃၈၁   ၁၇၂၀.၀၅၆ ၁၇၂၀.၀၅၆   -၅၃၁.၆၇၅ -၅၃၁.၆၇၅
  စုစုပေါင်း ၉၃၁.၁၈၉ ၁၀၆၉၃.၆၆၇ ၁၁၆၂၄.၈၅၆ ၁၀၁၄.၄၅၄ ၁၄၃၂၄.၃၈၇ ၁၅၃၃၈.၈၄၁ -၈၃.၂၆၅ -၃၆၃၀.၇၂၀ -၃၇၁၃.၉၈၅

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း