ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 06/10/2022 - 05:21 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၃-၆-၂၀၂၂) ထိ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget) (၃-၆-၂၀၂၁) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၈၀.၅၀၀ ၄၈၀.၁၂၆ ၅၆၀.၆၂၆ ၂၈၆.၆၁၅ ၆၁၀.၃၈၃ ၈၉၆.၉၉၈ -၂၀၆.၁၁၅ -၁၃၀.၂၅၇ -၃၃၆.၃၇၂
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၁၅.၁၄၈ ၁၁၄၂.၄၃၉ ၁၁၅၇.၅၈၇ ၈.၈၂၂ ၈၂၄.၅၆၉ ၈၃၃.၃၉၁ ၆.၃၂၆ ၃၁၇.၈၇၀ ၃၂၄.၁၉၆
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၇၄.၃၃၅ ၅၁၈.၆၉၉ ၅၉၃.၀၃၄ ၆.၁၀၃ ၅၃၉.၁၄၅ ၅၄၅.၂၄၈ ၆၈.၂၃၂ -၂၀.၄၄၆ ၄၇.၇၈၆
CMP   ၅၄၈.၆၇၁ ၅၄၈.၆၇၁   ၂၀၅.၇၁၆ ၂၀၅.၇၁၆   ၃၄၂.၉၅၅ ၃၄၂.၉၅၅
  စုစုပေါင်း ၁၆၉.၉၈၃ ၂၆၈၉.၉၃၅ ၂၈၅၉.၉၁၈ ၃၀၁.၅၄၀ ၂၁၇၉.၈၁၃ ၂၄၈၁.၃၅၃ -၁၃၁.၅၅၇ ၅၁၀.၁၂၂ ၃၇၈.၅၆၅

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း