ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 10/15/2021 - 04:43 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၈-၁၀-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  (၈-၁၀-၂၀၂၀) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၁.၂၀၄ ၄၆.၄၈၁ ၄၇.၆၈၅ ၂၄.၅၂၆ ၉၂.၉၉၇ ၁၁၇.၅၂၃ -၂၃.၃၂၂ -၄၆.၅၁၆ -၆၉.၈၃၈
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၀.၉၃၂ ၁၂၃.၁၅၃ ၁၂၄.၀၈၅ ၁.၄၈၅ ၉၈.၈၅၆ ၁၀၀.၃၄၁ -၀.၅၅၃ ၂၄.၂၉၇ ၂၃.၇၄၄
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၀.၀၂၀ ၇၉.၉၁၆ ၇၉.၉၃၆ ၀.၀၂၀ ၆၉.၉၇၈ ၆၉.၉၉၈   ၉.၉၃၈ ၉.၉၃၈
CMP   ၃၂.၁၀၀ ၃၂.၁၀၀   ၂၂.၈၆၃ ၂၂.၈၆၃   ၉.၂၃၇ ၉.၂၃၇
  စုစုပေါင်း ၂.၁၅၆ ၂၈၁.၆၅၀ ၂၈၃.၈၀၆ ၂၆.၀၃၁ ၂၈၄.၆၉၄ ၃၁၀.၇၂၅ -၂၃.၈၇၅ -၃.၀၄၄ -၂၆.၉၁၉

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း