ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Sat, 07/17/2021 - 06:55 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၉-၇-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၉-၇-၂၀၂၀) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၄၁၀၁.၇၇၀ ၄၁၀၁.၇၇၀   ၃၁၄၈.၀၂၈ ၃၁၄၈.၀၂၈   ၉၅၃.၇၄၂ ၉၅၃.၇၄၂
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၇.၃၇၄ ၁၇.၃၇၄   ၆၃.၁၄၂ ၆၃.၁၄၂   -၄၅.၇၆၈ -၄၅.၇၆၈
‌ရေထွက်   ၆၀၆.၀၇၃ ၆၀၆.၀၇၃   ၇၁၉.၃၈၆ ၇၁၉.၃၈၆   -၁၁၃.၃၁၃ -၁၁၃.၃၁၃
သတ္တုတွင်းထွက် ၆၃.၅၈၂ ၆၈၆.၅၅၀ ၇၅၀.၁၃၂ ၄၈၄.၁၉၁ ၉၀၅.၇၉၂ ၁၃၈၉.၉၈၃ -၄၂၀.၆၀၉ -၂၁၉.၂၄၂ -၆၃၉.၈၅၁
သစ်တောထွက် ၁.၁၉၁ ၁၀၀.၄၁၄ ၁၀၁.၆၀၅ ၃.၈၁၂ ၁၁၃.၅၉၅ ၁၁၇.၄၀၇ -၂.၆၂၁ -၁၃.၁၈၁ -၁၅.၈၀၂
စက်မှုကုန်ချော ၂၂၀၇.၉၄၄ ၃၇၇၃.၅၉၈ ၅၉၈၁.၅၄၂ ၃၀၁၀.၈၂၁ ၄၅၇၂.၇၈၄ ၇၅၈၃.၆၀၅ -၈၀၂.၈၇၇ -၇၉၉.၁၈၆ -၁၆၀၂.၀၆၃
အခြား ၁၄၁.၇၀၅ ၂၈၈.၅၉၀ ၄၃၀.၂၉၅ ၅၈၈.၀၉၂ ၂၅၂.၉၆၅ ၈၄၁.၀၅၇ -၄၄၆.၃၈၇ ၃၅.၆၂၅ -၄၁၀.၇၆၂
  စုစုပေါင်း ၂၄၁၄.၄၂၂ ၉၅၇၄.၃၆၉ ၁၁၉၈၈.၇၉၁ ၄၀၈၆.၉၁၆ ၉၇၇၅.၆၉၂ ၁၃၈၆၂.၆၀၈ -၁၆၇၂.၄၉၄ -၂၀၁.၃၂၃ -၁၈၇၃.၈၁၇

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်