ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 11/22/2019 - 08:47 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၅-၁၁-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၅-၁၁-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၃၉၃.၃၁၂ ၃၉၃.၃၁၂   ၃၀၂.၀၂၅ ၃၀၂.၀၂၅   ၉၁.၂၈၇ ၉၁.၂၈၇
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၃၀.၁၈၈ ၃၀.၁၈၈   ၆၆.၃၆၇ ၆၆.၃၆၇   -၃၆.၁၇၉ -၃၆.၁၇၉
‌ရေထွက်   ၁၃၀.၂၉၁ ၁၃၀.၂၉၁   ၁၁၆.၆၆၄ ၁၁၆.၆၆၄   ၁၃.၆၂၇ ၁၃.၆၂၇
သတ္တုတွင်းထွက် ၃၄၉.၁၁၁ ၁၇၇.၇၂၈ ၅၂၆.၈၃၉ ၀.၀၄၉ ၁၅၉.၄၈၁ ၁၅၉.၅၃၀ ၃၄၉.၀၆၂ ၁၈.၂၄၇ ၃၆၇.၃၀၉
သစ်တောထွက် ၀.၅၅၁ ၁၈.၄၅၉ ၁၉.၀၁၀ ၀.၈၃၅ ၂၂.၅၁၁ ၂၃.၃၄၆ -၀.၂၈၄ -၄.၀၅၂ -၄.၃၃၆
စက်မှုကုန်ချော ၃၆၅.၅၅၁ ၇၆၀.၄၄၀ ၁၁၂၅.၉၉၁ ၂၅၉.၅၁၃ ၆၇၀.၆၈၀ ၉၃၀.၁၉၃ ၁၀၆.၀၃၈ ၈၉.၇၆၀ ၁၉၅.၇၉၈
အခြား ၇.၃၃၃ ၅၆.၀၅၇ ၆၃.၃၉၀ ၃၅.၈၀၆ ၈၆.၁၆၉ ၁၂၁.၉၇၅ -၂၈.၄၇၃ -၃၀.၁၁၂ -၅၈.၅၈၅
  စုစုပေါင်း ၇၂၂.၅၄၆ ၁၅၆၆.၄၇၅ ၂၂၈၉.၀၂၁ ၂၉၆.၂၀၃ ၁၄၂၃.၈၉၇ ၁၇၂၀.၁၀၀ ၄၂၆.၃၄၃ ၁၄၂.၅၇၈ ၅၆၈.၉၂၁

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်