ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 11/01/2019 - 09:27 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၅-၁၀-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၅-၁၀-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၀၅.၀၁၆ ၂၀၅.၀၁၆   ၁၆၀.၂၀၇ ၁၆၀.၂၀၇   ၄၄.၈၀၉ ၄၄.၈၀၉
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၄.၇၉၀ ၁၄.၇၉၀   ၃၃.၂၈၃ ၃၃.၂၈၃   -၁၈.၄၉၃ -၁၈.၄၉၃
‌ရေထွက်   ၇၁.၄၅၁ ၇၁.၄၅၁   ၆၁.၉၄၄ ၆၁.၉၄၄   ၉.၅၀၇ ၉.၅၀၇
သတ္တုတွင်းထွက် ၂၄၄.၈၁၈ ၈၄.၈၅၀ ၃၂၉.၆၆၈ ၀.၀၄၉ ၈၂.၃၀၈ ၈၂.၃၅၇ ၂၄၄.၇၆၉ ၂.၅၄၂ ၂၄၇.၃၁၁
သစ်တောထွက် ၀.၂၀၆ ၁၁.၇၉၂ ၁၁.၉၉၈ ၀.၇၃၁ ၁၄.၂၅၄ ၁၄.၉၈၅ -၀.၅၂၅ -၂.၄၆၂ -၂.၉၈၇
စက်မှုကုန်ချော ၅၃.၃၀၈ ၄၂၃.၈၀၈ ၄၇၇.၁၁၆ ၂၃၆.၆၀၂ ၃၆၁.၆၀၇ ၅၉၈.၂၀၉ -၁၈၃.၂၉၄ ၆၂.၂၀၁ -၁၂၁.၀၉၃
အခြား ၁.၁၈၈ ၃၈.၉၂၃ ၄၀.၁၁၁ ၃၅.၁၁၄ ၅၄.၃၉၅ ၈၉.၅၀၉ -၃၃.၉၂၆ -၁၅.၄၇၂ -၄၉.၃၉၈
  စုစုပေါင်း ၂၉၉.၅၂၀ ၈၅၀.၆၃၀ ၁၁၅၀.၁၅၀ ၂၇၂.၄၉၆ ၇၆၇.၉၉၈ ၁၀၄၀.၄၉၄ ၂၇.၀၂၄ ၈၂.၆၃၂ ၁၀၉.၆၅၆

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်