ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 07/29/2022 - 04:28 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၂၂-၇-၂၀၂၂) ထိ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget) (၂၂-၇-၂၀၂၁) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၂၃၆.၅၄၈ ၁၂၃၆.၅၄၈   ၁၂၆၀.၂၅၉ ၁၂၆၀.၂၅၉   -၂၃.၇၁၁ -၂၃.၇၁၁
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၂.၆၄၇ ၁၂.၆၄၇   ၂.၀၇၁ ၂.၀၇၁   ၁၀.၅၇၆ ၁၀.၅၇၆
‌ရေထွက်   ၁၈၂.၆၅၈ ၁၈၂.၆၅၈   ၁၈၆.၈၇၂ ၁၈၆.၈၇၂   -၄.၂၁၄ -၄.၂၁၄
သတ္တုတွင်းထွက် ၁.၅၅၇ ၁၁၇.၀၇၆ ၁၁၈.၆၃၃ ၃၆.၇၆၀ ၁၈၉.၃၁၁ ၂၂၆.၀၇၁ -၃၅.၂၀၃ -၇၂.၂၃၅ -၁၀၇.၄၃၈
သစ်တောထွက် ၀.၃၁၁ ၅၄.၉၁၇ ၅၅.၂၂၈ ၀.၀၂၁ ၄၀.၉၁၃ ၄၀.၉၃၄ ၀.၂၉၀ ၁၄.၀၀၄ ၁၄.၂၉၄
စက်မှုကုန်ချော ၁၀၈၉.၃၀၃ ၂၃၆၇.၃၁၀ ၃၄၅၆.၆၁၃ ၇၃၁.၉၅၈ ၁၅၄၄.၆၄၇ ၂၂၇၆.၆၀၅ ၃၅၇.၃၄၅ ၈၂၂.၆၆၃ ၁၁၈၀.၀၀၈
အခြား ၅၃.၆၄၂ ၈၇.၂၆၁ ၁၄၀.၉၀၃ ၁၁၈.၈၆၇ ၁၁၁.၅၃၇ ၂၃၀.၄၀၄ -၆၅.၂၂၅ -၂၄.၂၇၆ -၈၉.၅၀၁
  စုစုပေါင်း ၁၁၄၄.၈၁၃ ၄၀၅၈.၄၁၇ ၅၂၀၃.၂၃၀ ၈၈၇.၆၀၆ ၃၃၃၅.၆၁၀ ၄၂၂၃.၂၁၆ ၂၅၇.၂၀၇ ၇၂၂.၈၀၇ ၉၈၀.၀၁၄

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်