ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 10/15/2021 - 04:36 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၈-၁၀-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  (၈-၁၀-၂၀၂၀) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၆၅.၀၃၆ ၆၅.၀၃၆   ၃၇.၀၉၆ ၃၇.၀၉၆   ၂၇.၉၄၀ ၂၇.၉၄၀
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၀.၀၈၃ ၀.၀၈၃   ၁.၇၀၆ ၁.၇၀၆   -၁.၆၂၃ -၁.၆၂၃
‌ရေထွက်   ၂၃.၃၇၆ ၂၃.၃၇၆   ၁၇.၂၁၃ ၁၇.၂၁၃   ၆.၁၆၃ ၆.၁၆၃
သတ္တုတွင်းထွက်   ၁.၉၈၈ ၁.၉၈၈   ၁၅.၃၄၄ ၁၅.၃၄၄   -၁၃.၃၅၆ -၁၃.၃၅၆
သစ်တောထွက် ၀.၀၆၀ ၃.၈၆၅ ၃.၉၂၅   ၀.၁၆၁ ၀.၁၆၁ ၀.၀၆၀ ၃.၇၀၄ ၃.၇၆၄
စက်မှုကုန်ချော   ၁၃၂.၉၆၉ ၁၃၂.၉၆၉ ၃၃၄.၃၆၀ ၃၈.၉၅၀ ၃၇၃.၃၁၀ -၃၃၄.၃၆၀ ၉၄.၀၁၉ -၂၄၀.၃၄၁
အခြား   ၇.၁၂၈ ၇.၁၂၈   ၃.၂၉၆ ၃.၂၉၆   ၃.၈၃၂ ၃.၈၃၂
  စုစုပေါင်း ၀.၀၆၀ ၂၃၄.၄၄၅ ၂၃၄.၅၀၅ ၃၃၄.၃၆၀ ၁၁၃.၇၆၆ ၄၄၈.၁၂၆ -၃၃၄.၃၀၀ ၁၂၀.၆၇၉ -၂၁၃.၆၂၁

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်