ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Mon, 12/30/2019 - 08:37 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၀-၁၂-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၀-၁၂-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၈၀၅.၇၉၅ ၈၀၅.၇၉၅   ၆၃၄.၆၇၅ ၆၃၄.၆၇၅   ၁၇၁.၁၂၀ ၁၇၁.၁၂၀
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၄၄.၆၅၅ ၄၄.၆၅၅ ၀.၂၂၅ ၁၄၇.၃၄၂ ၁၄၇.၅၆၇ -၀.၂၂၅ -၁၀၂.၆၈၇ -၁၀၂.၉၁၂
‌ရေထွက်   ၂၃၂.၀၉၁ ၂၃၂.၀၉၁   ၂၀၄.၁၅၁ ၂၀၄.၁၅၁   ၂၇.၉၄၀ ၂၇.၉၄၀
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၀၀၉ ၂၈၃.၃၆၀ ၇၃၇.၃၆၉ ၀.၀၄၉ ၂၇၃.၂၇၅ ၂၇၃.၃၂၄ ၄၅၃.၉၆၀ ၁၀.၀၈၅ ၄၆၄.၀၄၅
သစ်တောထွက် ၁.၄၃၅ ၃၇.၆၅၇ ၃၉.၀၉၂ ၁.၆၇၈ ၃၉.၉၄၂ ၄၁.၆၂၀ -၀.၂၄၃ -၂.၂၈၅ -၂.၅၂၈
စက်မှုကုန်ချော ၇၁၀.၄၈၆ ၁၄၄၈.၃၁၉ ၂၁၅၈.၈၀၅ ၄၅၄.၆၇၆ ၁၂၀၆.၁၆၃ ၁၆၆၀.၈၃၉ ၂၅၅.၈၁၀ ၂၄၂.၁၅၆ ၄၉၇.၉၆၆
အခြား ၇.၄၇၉ ၇၂.၁၄၆ ၇၉.၆၂၅ ၃၇.၄၄၀ ၁၃၄.၁၁၄ ၁၇၁.၅၅၄ -၂၉.၉၆၁ -၆၁.၉၆၈ -၉၁.၉၂၉
  စုစုပေါင်း ၁၁၇၃.၄၀၉ ၂၉၂၄.၀၂၃ ၄၀၉၇.၄၃၂ ၄၉၄.၀၆၈ ၂၆၃၉.၆၆၂ ၃၁၃၃.၇၃၀ ၆၇၉.၃၄၁ ၂၈၄.၃၆၁ ၉၆၃.၇၀၂

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်