ပျားရည်ကုန်စည်တင်ပို့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ချက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

Tue, 08/01/2017 - 07:58 -- eiprdep

             တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား ပျားရည်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့် ရိုးရာကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး အကူးအပြောင်းကာလ (၁၈)လကို စီစဉ်ပေးထားပါကြောင်း၊ အကူးအပြောင်းကာလ (၁၈)လမှာ ၂၈-၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၈-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်သို့တင်ပို့ရောင်းချမည့် ပျားရည်၏ အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း ၊ တင်ပို့သည့်ပျားရည် ကုန်စည်များ အန္တရာယ် ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို အဆိုပါ အကူးအပြောင်းကာလ (၁၈)လအတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရမည့်အပြင် ပျားရည်ကုန်စည်ကျန်းမာရေးသက်သေခံလက်မှတ်ကို တရုတ်နိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာဌာန နှင့် ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပျားရည်ကုန်စည်များ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

             အကူးအပြောင်းကာလစတင်ချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချရန် ပျားရည်ကုန်ပစ္စည်း၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း စာရွက်စာတမ်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချရန် ပျားရည်ကုန်စည်၏ ကျန်းမာရေးသက်သေခံလက်မှတ် (Health Certificate) သတ်မှတ်ချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်ပေးပို့ရန် ပေးပို့အကြောင်း ကြားခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါ အကူးအပြောင်းကာလ (၁၈)လ ပြည့်တော့မည်ဖြစ်ရာ တရုတ်နိုင်ငံဘက် မှ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းကို အချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အဆိုပါဖြေ ကြားချက်နှင့် သက်သေခံလက်မှတ်နမူနာပုံစံတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆောလျင်စွာ ပြန်လည်ပေး ပို့ရန် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

             အဆိုပါအကူးအပြောင်းကာလ(၁၈)လအတွင်းတွင် အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ လက်ခံရရှိခဲ့ခြင်း မရှိပါက၊ ဖော်ပြပါအလုပ်များကို ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချခွင့်ပြုချက်များ ရရှိသည့်အချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပျားရည် ကုန်ပစ္စည်းများကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မည် မဟုတ်ပါကြောင်း သိရှိရပါသည်။

             တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချရန် ပျားရည်ကုန်ပစ္စည်း၏ လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစီမံ ခန့်ခွဲမှုစနစ် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း စာရွက်စာတမ်းတွင် ပါဝင်သည့်အချက်များမှာ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်၏ ဖွဲ့စည်းပုံ ၊ သွင်းကုန်/ပို့ကုန် ပျားထွက်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အစည်း၊ လူအင်အားနှင့် အရာဝတ္တုအရင်းအမြစ်များ၊ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းနှင့် တရား ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်များ၊ ပျားမွေးမြူရေးအခြေခံစခန်း ၊ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်း၊ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး ရေး၊ ပြုစုပျိုးထောင်ရေး၊ လုပ်ငန်း၏ အခြေခံအချက်အလက်များနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း အခြေအနေများဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

           တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပျားရည်ကို တင်ပို့ရောင်းချရန် ကျန်းမာရေးသက်သေခံလက်မှတ် (Health Certificate)သတ်မှတ်ချက်တွင် ပါဝင်သည့်အချက်အလက်များမှာ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ၏ အခြေခံအချက်အလက်များ၊ သက်သေခံလက်မှတ်တွင်ပါရှိသော အချက်အလက်များနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အချက်အလက်များဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

                                                                                                                        Source- ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သံရုံး၊ ပေကျင်းမြို့  

                                                                                                                        ဒေါက်တာမျိုးထွန်း(DOT)