ပံုမွန္ေဈးနဲ့အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနတဲ႕ ခ်င္း

Wed, 11/28/2018 - 08:27 -- admin_ygn

ယခုတစ္ပတ္ ပဲခူးေဈးကြက္တြင္ ခ်င္းေဈးမွာအတက္အက်မရွိဘဲ တစ္ပိႆာ လွ်င္ က်ပ္ ၂၀ဝ၀ မွ က်ပ္၂၂၀ဝ အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ အျခား အတြက္သံုးသည့္  လွီးၿပီးသားခ်င္းမွာ  တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၃၀ဝ၀ မွ  က်ပ္ ၃၅၀ဝ ျဖင့္ ေဈးကြက္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ လ်က္ရွိေ ၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေမာ္ေမာ္ေအာင္