ပဲပုပ္သစ္၀င္ေရာက္မႈနည္းသြားလုိ႔ ေစ်းျမင့္လာခဲ့

Fri, 02/03/2012 - 06:21 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ေစ်းကြက္ကုိ ပဲပုပ္အသစ္မ်ား ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းရက္ မွာ အ၀င္ပါးသြားခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္မႈရွိခဲ့တဲ့ ပဲလက္က်န္မ်ား၊ ထုတ္ေရာင္းခ်ေနရတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေဒသတြင္း လက္လီသမားမ်ားနဲ႔သာ