ပဲတီစိမ္းတင္ပို့မႈ တစ္ပတ္ထက္တစ္ပတ္ေလ်ာ့

Mon, 11/14/2011 - 09:38 -- Anonymous (not verified)

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းက ပဲတီစိမ္းတင္ပို႔မႈကေတာ့ တစ္ပတ္ထက္တစ္ပတ္ေလ်ာ့က်ေနပါတယ္။ ယခင္သီတင္းပတ္မွာ တန္ ၁၅၀၀ ခန္႔ တင္ပို႔မႈရွိခဲ့ရာမွ ယခုတစ္ပတ္ (ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာလ ၄ ရက္)အတြင္းမွာ တန္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ သာ တင္ပို႔ႏုိင္တာေတြ႕ရပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာလ တစ္လလုံးမွာ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၇၁၀၀ ေက်ာ္သာတင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး