ပုိ့ကုန္/သြင္းကုန္ရံုး(မႏၱေလး)၊ ကုန္သြယ္မႈအေျခခံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၈) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမး္အနားမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Tue, 02/19/2019 - 04:12 -- ictuser

ပုိ့ကုန္/သြင္းကုန္ရံုး(မႏၱေလး)၊ ကုန္သြယ္မႈအေျခခံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၈) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမး္အနားမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

အုပ္စုအလိုက္စာတမ္းအေကာင္းဆံုးရရွိသည့္အုပ္စု(၆) အား ဆုခ်ီးျမွင့္

အုပ္စုအလုိက္စာေမးပြဲအေကာင္းဆံုးဆုရရွိသည့္အုပ္စု(၄)အားဆုခ်ီးျမွင့္

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages