ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

Mon, 09/25/2017 - 03:12 -- dotadmin

(က) ကုမၸဏီ Letter Head (မူရင္း)ပါ ေလွ်ာက္လွြာ
( ခ ) ၆၀ဝ က်ပ္တန္အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္၍ PIAC Online လိုင္စင္ေလွ်ာက္လွြာ
( ဂ ) Invoice & Sale Contract (ပို့ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ Sale Contract တင္ျပရန္မလိုပါ)
(ဃ) ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္အေထာက္အထားမ်ား