ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုဘဲ ကုန်စည်လိုင်းအချို့အား ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာကို သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုခြင်း

Wed, 05/12/2021 - 06:56 -- eiprdep

ပို့ကုန်ကုန်စည်လိုင်း (၃၇)လိုင်းနှင့် သွင်းကုန်ကုန်စည်လိုင်း (၆၂)လိုင်းအား လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၁) အား ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၁)