ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၁၁/၂၀၂၃)ပါ သတ်မှတ်ချက်အချို့အား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း