ပို့ကုန္တိုးတက္ေရး၊ အခြန္အခ ရရွိေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခ့ ဲေသာ ကုန္သြယ္မႈက႑

Fri, 09/07/2018 - 04:34 -- admin_ygn

      ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာ ယာဥ္တစ္စီးကို ေမာင္းႏွင္ လ်က္ရွိတဲ့ အင္ဂ်င္သဖြယ္ အေရးပါလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလိုအေရးပါလွတဲ့ ကုန္သြယ္မႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမ်ား တိုးတက္လာသကဲ့သို႔ကုန္သြယ္မႈပမာဏ လိုေငြေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ပို႔ကုန္က႑တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ေရး ကိုလည္း အစဥ္တစ္စိုက္တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈစနစ္မ်ားအရ Re-Export ၊ Transit Trade စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမင့္ေစေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ရာ၊ ျမန္မာႏို င္ငံ အေနျဖင့္လည္း ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္ေစေရး အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ထိုက္သင့္သည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ား တိုးတက္ရရွိေစရန္၊ ဆိပ္ကမ္း၀န္ေဆာင္ခမ်ား တိုးတက္ရရွိေစရန္၊ လုပ္ငန္းအစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိကာ ဘက္စုံအက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီ  Re-Export စနစ္အား စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။
        Re-Export စနစ္ျဖင့္သၾကားတင္သြင္းမႈအား ျပည္တြင္း ႀကံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ကာလတြင္ ၾကံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ သၾကားႀကိတ္ခြဲ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ေစ်းႏႈန္းအရ ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ အတြက္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္တြင္း ႀကံစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္း သၾကားစက္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္၍ Re-Export စနစ္ျဖင့္ သၾကား တင္သြင္း/တင္ပို႔ခြင့္အား၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ ေန႔မွစ၍ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွ ေခတၱရပ္ဆိုင္းသည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္အထိ စုစုေပါင္း သၾကားတန္ခ်ိန္ (၄)သန္းခန္႔ Re-Export စနစ္ျဖင့္ တင္ပို႔တင္သြင္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ေန႔ထိတြင္ တန္ခ်ိန္ ၄ သိန္းေက်ာ္၊တန္ဖိုးေဒၚလာ ၂၆၈ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ ထိုသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ျမင့္မားတိုးတက္လာမႈနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ သတ္မွတ္အခြန္အခမ်ားတိုးတက္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ Re-Export ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳသည့္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ တိုးလာေစသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ Re-Export (သၾကား) ေပၚတြင္ စုစုေပါင္းအခြန္ေငြ ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိၿပီး Supply Chain တစ္ေလွ်ာက္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အျပင္ Transportation Services လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုပါ ပိုမိုအက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစခဲ့ပါတယ္။
           ကမၻာေပၚရွိ သၾကားထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ၊ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈ၊တင္သြင္းမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ သၾကားအမ်ားဆုံး ထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ Foreign Agricultural Service (USDA) ၏ စာရငး္ မ်ားအရ ဘရာဇးီ ၊ အႏိၵယ ၊ ဥေရာပသမဂ၊ၢထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သၾကားတင္ပို႔ေသာကမၻာ့ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဘရာဇီး၊ ထိုင္း ၊ အိႏၵိယ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသည္ တန္ခ်ိန္ ၂၃ ဒသမ ၆ သန္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ တန္ခ်ိန္ ၁၁သန္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ တန္ခ်ိန္ ၆ သန္း၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ၇ သန္း၊ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားမွ တန္ခ်ိန္ ၃ သန္းအသီးသီး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သၾကားတင္သြင္းမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံမ်ားကေတာ့ အင္ဒိုနီးရွား၊ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ၿပီးလွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးသၾကား လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ သၾကား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ကမၻာ့အမ်ားဆုံး ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ၅ ႏိုင္ငံေျမာက္အျဖစ္ ပါ၀င္ ကာ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်သၾကားတန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္း၀န္းက်င္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း စားသုံးရန္ လိုအပ္မႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္၁၆ သန္းခန္႔ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၆ သန္းခန္႔ လိုအပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ USDA တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ စာရင္းမ်ား အရလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေမလအထိတြင္ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်သၾကား တန္ခ်ိန္ ၄ သန္းေက်ာ္မွ ၆ သန္းေက်ာ္ထိတင္သြင္းရလ်က္ရွိတာကို လည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Re-export စနစ္ျဖင့္ သၾကားတင္သြင္း/တင္ပို႔ခြင့္ ျပဳေပးခဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိး/အျပစ္မ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ သၾကားတစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၀ မွ ၄၈၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူတင္သြင္းၿပီး တရုတ္ျပည္သူ့သမၼတႏိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာတြင္ တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၅၅၀ မွ ၆၅၀ ရရွိ သျဖင့္ တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ မွ၁၅၀ ပိုမိုရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ ပိုမိုရရွိမႈမ်ားကို Re-export လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သူ၊ အတင္အခ် အလုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ အားလုံးခြဲေ၀ခံစားရရွိခဲ့ၿပီး ၀င္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာရရွိခဲ့တာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Re-export စနစျ္ဖင ့္သၾကားတင္သြင္းျခင္းအတြက္ ျပည္တြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားဘက္မွ သၾကားတစ္တန္ တင္သြင္းတိုင္းႏိုင္ငံျခားေငြ အေမရိက န္ေဒၚလာ ၈ ေဒၚလာ ျမန္မာေငြအားျဖင့္ ၁၁၀၀၀ က်ပ္ရရွိျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းရွင္းလင္းေရး ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ဆိပ္ကမ္းမွ ရန္ကုန္သိုေလွာင္႐ံုအထိ သၾကားတစ္တန္လွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၃၀၀၀ ရရွိျခင္း၊ ျပည္ပတင္ပို႔သည္အထိ ကုန္ တင္ကုန္ခ်အဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားခ သၾကားတစ္အိတ္လွ်င္ပ်မ္းမွ်က်ပ္ ၅၀၀ ခန္႔အထိရရွိခဲ့သည့္အတြက္ တစ္တန္လွ်င္က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ရရွိျခင္း၊ သၾကားယာယီ သိုေလွာင္ျခင္းအတြက္တစ္တန္လွ်င္က်ပ္ ၁၂၀၀ မွက်ပ္ ၁၆၀၀ ထိ ရရွိျခင္း၊ မူဆယ္အထိသယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ သၾကားတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၇၅၀၀၀ ခန္႔ ရရွိျခင္းစသည့္ Supply Chain တစ္ေလွ်ာက္၀င္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ့တာကို ေလ့လာေ တြ႕ရွိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခြန္ဘ႑ာရရွိမႈ ဘက္တြင္လည္း Re-export စနစ္ျဖင့္ သၾကားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ကအေကာက္ခြန္သည္ သုညဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ႀကဳိတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ တင္သြင္းတင္ပို႔ခဲ့သည့္  Re-export သၾကား တန္ခ်ိန္ ၄ သန္းအေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အခြန္ခန္႔မွန္းေျခက်ပ္ ၁၂၈ ဘီလီယံခန္႔ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ သၾကားတင္သြင္းသည့္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားအား သုည ဒသမ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမ ွ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္၍ Re-export စနစ္ျဖင့္ သၾကား တင္သြင္း/တင္ပို႔ျခင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ တင္သြင္းသည့္ တန္ဖိုးအေပၚ အေကာက္ခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္၂ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ရရွိခဲ့ၿပီး သၾကား တစ္တန္ လွ်င္ အခြန္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ဒသမ၅ ခန္႔ ရရွိခဲ့တာကို ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။
        ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပမွ သၾကားမ်ား တင္သြင္းၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔မႈ (Re-export) လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ သၾကား ျပည္တြင္းေစ်း မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ ေစ်းမ်ားကြာဟမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိသၾကား ႏိုင္ငံတကာေပါက္ေစ်းမွာတစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၅၀ ခန္႔ရွိၿပီး၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ သၾကားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံထက္ႏွစ္ဆ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံထက္ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း ႀကီးမားေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ပ်မ္းမွ် ႀကံသၾကားတစ္တန္ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ယြမ္ ၆၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၅၂)မွ် ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းသၾကားလုပ္ငန္းမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ျပည္ပမွ သၾကားတင္သြင္းမႈကို အဆင့္သံုးဆင့္ ထားရွိေဆာင္ရြက္ထားကာ၊ သၾကားတင္သြင္းမႈကို အတားအဆီးမ်ား ျပဳလုပ္ထားရာတြင္ ကိုတာသၾကား (tariff rate quota) တင္သြင္းမႈ၊ safeguard measure မထိေသာ္လည္း ကိုတာထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ သၾကားတင္သြင္းမႈႏွင့္ safeguard measure သက္ေရာက္ မႈခံရသည့္ သၾကားတင္သြင္းမႈဟူ၍ ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းသၾကားမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳရာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၏စာရင္းအရ တရား၀င္ တင္ပို႔မႈသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မက္ထရစ္တန္ ၄၆၇၁ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတြင္ နယ္စပ္ေနျပည္သူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ေန႔ယြမ္ ၈၀၀၀ ဖိုး သို႔မဟုတ္ သၾကားကီလို ၅၀ ဝင္အိတ္ ၄၀ အတိကို အကာက္ခြန္လြတ္ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကုန္သည္မ်ားသည္ျပည္ပမွသၾကားမ်ား တင္သြင္းၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံဘက္ သို႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈအျဖစ္ တင္သြင္းေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊သၾကားကို နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စနစ္အျပင္ ကုန္ခ်င္း ဖလွယ္မႈ စနစ္ (Counter Trade System) ျဖင့္ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္လည္း ညႇိႏိႈင္းလ်က္ရွိပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံက တင္သြင္းေသာသၾကားမ်ား၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးအတြက္ ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသည္ ၎င္း၏ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ႀကံမ်ားကို အနည္းဆုံး ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္၍ ၀ယ္ယူရာတြင္ ႀကံတစ္တန္လွ်င္ ၄၅၀ ယြမ္မွ ၅၀၀ယြမ္အထိ ေစ်းသတ္မွတ္၀ယ္ယူေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ႀကံကို ကြမ္းရွီးယူ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဟိုင္နန္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ဳိးၿပီး ႀကံတစ္တန္ကို အနိမ့္ဆုံးေစ်းယြမ္ ၄၅၀ မွ ၅၀၀ ( ျမန္မာက်ပ္ ၉၄၅၀၀ မွ ၁၀၅၀၀၀က်ပ္) ေပး၍ ၀ယ္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ ယူနန္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္လာအိုႏိုင္ငံမ်ားမွ ႀကံမ်ားကို နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူလ်က္ရွိ ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္တိုးခ်ဲ႕ စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ထားေသာ ႀကံမ်ားအား ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ၀ယ္ယူမႈမွာ (၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ရွိ၍ လာအိုႏိုင္ငံဘက္ကႀကံ ၀ယ္ယူမႈမွာ (၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ရွိေၾကာင္း ေ လ့လာသိရပါတယ္။ ယင္းႀကံမ်ားအေပၚကိုတာ သတ္မွတ္မႈမရွိဘဲ အခြန္(၁၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ေကာက္ခံေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမွ ထြက္ရွိေသာ ႀကံမ်ားအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမ ၼတ ႏိုင္ငံ သို႔နယ္စပ္မွ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ႀကံတန္ခ်ိန္ ၂၄၈၃၃၂ တန္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တစ္တန္လွ်င္ပ်မ္းမွ် ၉၂၈၁၂ က်ပ္မွ် ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။
           ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းႀကံစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈမွာဧက ၄သိန္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ႀကံတန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ထြက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ သၾကား စက္႐ံု ၂၂ ႐ံုမွ ႏွစ္စဥ္သၾကားျဖဴ၊ သၾကားညိဳတန္ခ်ိန္ ၂ဒသမ၄ သိန္းမွ ၃ သိန္းအထိထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေသာ ႀကံေစ်းမွာ တစ္တန္လွ်င္က်ပ္ ၈၀၀၀၀ မွ ၉၀၀၀၀ အထိရရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္း ႀကံစိုက္ပ်ဳိးရာေဒသမ်ားတြင္တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၃ေသာင္းခြဲမွ ၄ ေသာင္းခြဲအတြင္းသာ ရရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ျပည္တြင္း သၾကားထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ လည္းျပည္တြင္းထုတ္လုပ္သည့္ သၾကားမ်ားကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းထြက္ သၾကားမ်ားဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့မႈ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း

စဥ္        ဘ႑ာႏွစ္                                                  တန္ခ်ိန္              တန္ဖိုး
(က)        ၂၀၁၆-၂၀၁၇                                          ၁၀၂၈၆၃          ၆၂ . ၈၈၇
(ခ)          ၂၀၁၇-၂၀၁၈                                           ၁၂၁၈၅           ၈ .၄၈၃
(ဂ)           ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၇ .၈ .၂၀၁၈)အထိ          ၁၄၇၉၄၁         ၉၆ .၇၅၃

 

Re-export သၾကားႏွင့္ စက္သုံးဆီ ပိတ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း
            ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ေငြေၾကး လဲလွယ္ ႏႈန္း ျမင့္တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္တို႔၏ အဆိုျပဳခ်က္အရ  ေငြအထုတ္ အသြင္း ျမန္ေသာRe-export စနစ္ကို ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ အျပင္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ည ၈ၚ၀၀ နာရီ သတင္းအၿပီး ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟို ဘဏ္၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒မွ ေငြေၾကးလဲလွ ယ္ႏႈန္း ျမင့္တက္မႈအေပၚ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ား ရွင္းလင္းေျဖၾကား ရာတြင္ လတ္တေလာ အေမရိကန္ေဒၚလာ အထုတ္၊ အသြင္း ျမန္ ဆန္ေနေသာ ြၽန-နထစသမအ စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းျခင္းကိစၥမ်ား ရပ္ဆိုင္း ရန္ ညႇိႏိႈင္း ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့တယ္လို႔ ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္တြင္း ႀကံစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သၾကားထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကး လဲလွယ္ မႈႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေစေရးအ တြက္ လည္းေကာင္း၊ ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳေစသည့္ Re-export စနစ္ျဖင့္ ျပည္ပမွ သၾကား ႏွင့္စက္သုံးဆီ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးမႈမ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ယင္းသို႔ ရပ္ဆိုင္းျခင္း မွာလည္း ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ (WTO) ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားအရ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အခ်က္ အေပၚမူတည္၍ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ေလ့လာေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။

Re-export သၾကားႏွင့္စက္သုံးဆီ ပိတ္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း အေျခအေန
            ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္ ျပည္တြင္းေငြေၾကး (က်ပ္)တို႔ လဲလွယ္ႏႈန္း ပမာဏ ျမင့္တက္ခဲ့မႈအား ေလ့လာၾကည့္ပါမူ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ၊ ေမလ မ်ားတြင္ ၁၃၄၀ -၁၃၅၅ က်ပ္ ၀န္းက်င္ျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း  ျမင့္တက္လာခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လလယ္တြင္ ၁၃၅၉ က်ပ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ ၁၃၉၈ က်ပ္မွ ၁၄၂၉ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အတြင္းတြင္ ၁၄၂၉ က်ပ္ မွ ၁၄၉၈ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ြၽန-နထစသမအ စနစ္ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေငြလဲႏႈန္းသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ႏႈန္းထားအရ ၁၄၉၈ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္ထိ ၃ ရက္တာကာလတြင္ ၁၄၉၅ က်ပ္ ျဖင့္ အနည္း ငယ္ ျပန္က်လာခဲ့ပါတယ္။ ၎င္းေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔မွစ၍ ၁၄၉၉ က်ပ္သို႔ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ၁၅၁၅ က်ပ္အထိလည္းေကာင္း ဆက္တိုက္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး၊ လက္ရွိ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ေတာ့ ၁၅၁၂ က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ သို႔ျဖစ္၍ (Re-export) စနစ္ ျဖင့္ သၾကား တင္သြင္းမႈကို လတ္ တေလာ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းမွာ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်လာျခင္းမရွိဘဲ  ထပ္မံ၍ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္ကိုပင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အမ်ားအျမင္ျဖစ္ေသာ Re-export လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေငြလဲ လွယ္ႏႈန္း ျမင့္ တက္သည္ ဆိုသည္မွာလည္း အမွန္တကယ္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိကို လက္ရွိတြင္ Re-export စတင္ ရပ္ဆိုင္းခ်ိန္မွ လက္ရွိကာလအထိ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေစ်းမက်သည့္အျပင္ ဆက္လက္ တိုးျမင့္ေနေ သာ ေငြလဲႏႈန္းက သက္ေသထူလ်က္ရွိတာကိုလည္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္ရာမွာ အရင္က ဗဟိုဘဏ္ရဲ့ ရည္ၫႊန္း ေငြလဲႏႈန္း သုညဒသမ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္း အတိုး/အေလ်ာ့ လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ သတ္ မွတ္ထားတာကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီးေနာက္ ေဒၚလာေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဟာ ျပင္ပေပါက္ေစ်းအရ  ၁၅၇၀ က်ပ္ ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့တာကိုလည္း တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရ ပါတယ္။ ဒီေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္တက္ရျခင္း ဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားအပါအ၀င္ အေျခအေနအေၾကာင္းအရာ မ်ားစြာ ေပၚ မူတည္လ်က္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း အားလုံးက လက္ခံၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။
        လက္ရွိ ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာဂယက္မ်ား အေန ျဖင့္လည္း ြၽန-နထစသမအ သၾကားတင္သြင္းတင္ပို႔ခြင့္ ရပ္ဆိုင္း လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သည္မ်ား နစ္နာရသည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍မူ ျပည္ပမွ ကုန္ပစၥ ည္းမ်ား တင္သြင္းရာ၌ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ရရွိၿပီးမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား မွာယူတင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိဘဲ သြင္းကုန္လိုင္စင္ မရရွိမီ ကုန္ပစၥ ည္းမ်ား ႀကိဳတင္၀ယ္ယူၿပီး သေဘၤာတင္သြင္းလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ ရွိရပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ Re-export စနစ္ျဖင့္သၾကား တင္သြင္း / တင္ပို႔မႈအား ရပ္ဆိုင္းခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေ တာ္အတြက္  သတ္မွတ္အခြန္အခမ်ား နစ္နာတဲ့အျပင္၊ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏဟာလည္း  ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။   ဒါ့အျပင္ ဒီလုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းသြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၊ လုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊  ၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပး သူမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း   ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ယာဥ္ ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္၊  ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ကုန္တင္/ကုန္ခ် အလုပ္သမားမ်ား စသည့္ ွကစစူပ ဃ့ေငည တစ္ေလွ်ာက္မွာ ပါ၀င္ေန သူမ်ားအတြက္လည္း  အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သက္ေရာက္မႈရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
            ေစ်းကြက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သၾကားေစ်းကြက္ ကို ၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ သၾကားထုတ္ လုပ္ေသာ စက္႐ံုမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထူေထာင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းႀကံ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္မား တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း သီးႏွံမ်ဳိးအပါအ၀င္ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က် စရိတ္ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ ကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖင့္ ျပည္ပမွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္တင္ပို႔သည့္ သၾကား Re-export စနစ္အား အစားထိုးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္း စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အဆင့္မီသၾကားမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ျပည္တြင္းထုတ္ သၾကားမ်ားအစား ျပည္ပမွတင္သြင္း ေနရမႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပမွတင္သြင္း ရသည့္ သၾကားေစ်းႏႈန္းထက္ ပိုမိုျမင့္မားေ နေသာ ျပည္တြင္းထုတ္ ေစ်းကြက္ကိုလည္း စားသံုးသူ အက်ဳိးအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးအတြ က္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ မိမိႏိုင္ငံမွ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ထြက္ရွိတဲ့ ကုန္ပစၥည္း မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္း အရည္အေသြးမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေစေရး တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၫႇိႏိႈင္းျခင္း (Trade Negotiation) ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
 

 

Reference: www.cbm.gov.mm , www.isosugar.org ,
Sugar:World Market & Trade Report(USDA_May/2018)

Local Trade News

Pages