ပင်နဆိုးနစ် ကုမ္ပဏီက ပြန်ပြည့်မြဲ စွမ်းအင်ကို ပြုလုပ်တော့မည်

Thu, 07/14/2011 - 17:13 -- Anonymous (not verified)

ပင်နဆိုးနစ် ကုမ္ပဏီက ပြန်ပြည့်မြဲ စွမ်းအင်ကို ပြုလုပ်တော့မည်

္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ