ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ရာ အစိုးရအသိအမှတ်ပြု ြမန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများပါဝင်သည့် အဖွဲ့အစည်း(Myanmmar GDE Consortium) ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားမှုအဆိုပြုလွှာ(Expression of Interest-EOI)ခေါ်ယူခြင်း

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages