နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုသတင်းလွှာ (၂၀၂၀)

Mon, 12/15/2014 - 14:04 -- dotadmin

 

 

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

ကုန်သွယ်မှုသတင်းလွှာ

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ဝေသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ( ၂၂ )  ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့               အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁၃ )

"စီးပွားကူးသန်းရှေ့သို့လှမ်း"

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ

 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ဇူလိုင်လ ( ၂၂ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁၃ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ဇူလိုင်လ ( ၈ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁၂ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ဇွန်လ ( ၂၄ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁၁ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ဇွန်လ ( ၁၀ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁၀ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊မေလ ( ၂၇ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၉ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊မေလ ( ၁၃ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၈ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဧပြီလ ( ၂၂ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၇ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ မတ်လ ( ၂၅ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၆ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ မတ်လ ( ၁၁ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၅ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဖေဖော်၀ါရီလ ( ၂၆ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၄ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဖေဖော်၀ါရီလ ( ၁၃ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၃ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီလ ( ၂၉ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၂ )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီလ ( ၁၅ ) ရက် အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁ )

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.

 

၂၀၁၈ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.

 

၂၀၁၆ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.

 

၂၀၁၅ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.

 

၂၀၁၄ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.